Diễn Đàn Bác Sĩ Y Học Dự Phòng

Diễn Đàn Bác Sĩ Y Học Dự Phòng

TƯƠNG LAI LÀ DO CHÚNG TA QUYẾT ĐỊNH
 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
524 Số bài - 36%
429 Số bài - 29%
311 Số bài - 21%
116 Số bài - 8%
29 Số bài - 2%
24 Số bài - 2%
12 Số bài - 1%
11 Số bài - 1%
10 Số bài - 1%
8 Số bài - 1%


Similar topics
Admin nhắn với tất cả: xi lỗi trong thời gian qua do bạn công tác nên admin vắng nhà bây giờ admin đã trở lại sẽ làm cho diễn đàn tươi mới hơn              mr_soc nhắn với ydp10: co ai la dan ydp tp hcm ko.cung lam wen giup do mhau trong hok tap nha                 
Bạn phải đăng nhập để gửi Thông điệp
Tài khoản:Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập:
:: Quên mật khẩu
Gửi đến :
Emoticon
Lời nhắn :

|
Bookmarks

THEO DÕI NHỊP THỞ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Wed Oct 27, 2010 1:00 am
không có việc gì khó, chỉ tại không biết làm
avatar
hieu126
menber

Cấp bậc thành viên
Danh vọng:
524%/1000%

Tài năng:%/100%

Liên lạc
Xem lý lịch thành viên

Thông tin thành viên
» Tổng số bài gửi : 524
» Points : 1579
» Reputation : 9
» Join date : 15/10/2010
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: THEO DÕI NHỊP THỞ


Môc tiªu
1. Tr×nh bµy ®️­îc tÇn sè thë b×nh th­êng tõng løa tuæi, mét sè thay ®️æi nhÞp thë.
2. Nªu ®️­îc quy t¾c chung khi ®️Õm nhÞp thë, theo dâi vµ ch¨m sãc ng­êi bÖnh rèi lo¹n nhÞp thë
3. Tr×nh bµy ®️­îc qui tr×nh kü thuËt theo dâi nhÞp thë cho ng­êi bÖnh.
Néi dung
1- Kh¸i niÖm.
NhÞpthë b×nh th­êng lµ nhÞp thë ®️óng víi tÇn sè sinh lý ªm dÞu ®️Òu ®️Ænkh«ng cã c¶m gi¸c g×, ph¶i ®️­îc thùc hiÖn qua ®️­êng mòi mét c¸ch tõ tõvµ s©️u.
2- TÇn sè thë b×nh th­êng cña tõng løa tuæi.
- TrÎ s¬ sinh nhÞp thë: 40 - 60 lÇn/1 phót.
- TrÎ < 6 th¸ng: 35 - 40 lÇn/1 phót.
- 7 - 12 th¸ng: 30 - 35 lÇn/1 phót.
- 2 - 3 tuæi: 25 - 30 lÇn/1 phót.
- 5 - 15 tuæi: 20 - 25 lÇn/1 phót.
- Ng­êi lín: 16 - 20 lÇn/1 phót.
3- C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn ®iÒu hßa ho¹t ®éng cña trung t©m h« hÊp.
Cã nhiÒu yÕu tè tham gia ®️iÒu hoµ ho¹t ®️éng cña c¸c trung t©️m h« hÊp:
+ Vai trß cña C02 vµ 02.
+ Vai trß cña thÇn kinh: ThÇn kinh trung ­¬ng, d©️y thÇn kinh sè X.
+ Vai trß cña c¸c c¬ h« hÊp: C¬ hoµnh, c¬ gian s­ên, c¬ øc ®️ßn chòm.
4- Nh÷ng thay ®️æi vÒ nhÞp thë.
4.1- Thay ®️æi sinh lý.
NhÞp thë nhanh.
- Khi lao ®️éng, khi thÓ dôc thÓ thao, khi xóc ®️éng, c¶m ®️éng, håi hép.
- Tuæi.
- Trêi n¾ng nãng.
NhÞp thë chËm.
- GÆp ë nh÷ng ng­êi luyÖn tËp thÓ dôc thÓ thao th­êng xuyªn, nh÷ng ng­êi luyÖn tËp khÝ c«ng.
- Ng­êi cè ý thë chËm.
4.2- Thay ®️æi nhÞp thë bÖnh lý.
-B×nh th­êng ta kh«ng cã c¶m gi¸c g× khi thë, khi ®️éng t¸c thë trë nªnnÆng nÒ khã chÞu cÇn ph¶i chó ý ®️Ó thë, ®️ã lµ hiÖn t­îng khã thë.
Mét vµi kiÓu rèi lo¹n nhÞp thë.
- KiÓu thë Cheyne-stoker: §Æc ®️iÓm kiÓu thë nµy bao gåm th× khã thë vµ th× t¹m ngõng thë lu©️n chuyÓn nèi tiÕp nhau.
+ Th× 1: Ngõng thë 15 - 20 gi©️y do øc chÕ trung t©️m h« hÊp.
+Th× 2: B¾t ®Çu thë n«ng, nhÑ råi dÇn dÇn nhanh, m¹nh vµ s©u, sau ®ãchuyÓn sang nhÑ n«ng råi l¹i ngõng thë b¾t ®Çu cho 1 chu tr×nh kh¸c.KiÓu thë nµy th­êng gÆp trong xuÊt huyÕt n·o, u n·o, nhiÔm ®éc, u rªhuyÕt cao.


-KiÓu thë Kussmaul: §Æc ®️iÓm kiÓu thë nµy hÝt vµo s©️u, ngõng thë ng¾n,thë ra nhanh sau ®️ã lµ ngõng thë kÐo dµi tiÕp ®️Õn chu kú sau. KiÓu thënµy th­êng gÆp trong tr­êng hîp ng­êi bÖnh h«n mª do ®️¸i th¸o ®️­êng(khi ®️ã h¬i thë cã mïi axeton).5- Quy t¾c chung.
- Tr­íc khi ®️Õm nhÞp thë ng­êi bÖnh n»m nghØ 15 phót.
-Kh«ng lµm thñ thuËt g× khi theo dâi nhÞp thë. Kh«ng ®️Õm nhÞp thë khing­êi bÖnh míi uèng thuèc ®️Æc biÖt lµ thuèc kÝch thÝch h« hÊp.
- Theo dâi nhÞp thë ngµy 2 lÇn, tr­êng hîp ®Æc biÖt theo chØ ®Þnh cña b¸c sÜ.
- Khi theo dâi nhÞp thë kh«ng ®Ó cho ng­êi bÖnh biÕt m×nh ®ang ®­îc theo dâi nhÞp thë.
- Theo dâi nhÞp thë trong 1 phót, tr­êng hîp thë ®️Òu cã thÓ ®️Õm trong 30 gi©️y råi nh©️n 2
- Khi theo dâi nhÞp thë thÊy nhÞp thë bÊt th­êng ph¶i b¸o c¸o víi b¸c sÜ.
- Ghi kÕt qu¶ theo dâi vµo phiÕu theo dâi.
6- Theo dâi vµ ch¨m sãc ng­êi bÖnh rèi lo¹n nhÞp thë.
- §éng viªn ng­êi bÖnh nÕu ng­êi bÖnh tØnh t¸o, tiÕp xóc ®️­îc.
- §Ó ng­êi bÖnh n»m ë t­ thÕ thÝch hîp.
- Níi réng quÇn ¸o, kh¨n quµng nÕu cã.
- Lµm th«ng ®️­êng thë nÕu cã.
- Cho ng­êi bÖnh thë oxy theo chØ ®️Þnh (ng¾t qu·ng hoÆc liªn tôc).
- Më réng cöa ra vµo, cöa sæ.
- Thùc hiÖn y lÖnh cña thÇy thuèc.
7- Quy tr×nh kü thuËt.
7.1- ChuÈn bÞ ng­êi bÖnh.
- Th«ng b¸o vµ dÆn ng­êi bÖnh nghØ ng¬i 15 phót tr­íc khi ®️Õm nhÞp thë.
7.2- ChuÈn bÞ ng­êi §iÒu d­ìng.
- §iÒu d­ìng cã ®️ñ ¸o, mò, khÈu trang.
- Röa tay th­êng quy.
7.3- ChuÈn bÞ dông cô.
- Khay ch÷ nhËt, ®️ång hå bÊm gi©️y.
- Bót ghi kÕt qu¶, b¶ng theo dâi chøc n¨ng sèng.
7.4- Kü thuËt tiÕn hµnh.

§Õm nhÞp thë
1) Gióp ng­êi bÖnh n»m ngöa trªn gi­êng, tay gÊp khuûu vu«ng gãc ®️Ó tr­íc ngùc. Kh«ng cho ng­êi bÖnh biÕt lµ ®️ang ®️Õm nhÞp thë.
2) §Æt 3 ®️Çu ngãn tay lªn ®️­êng ®️i cña ®️éng m¹ch quay ®️Ó ®️¸nh l¹c h­íng ng­êi bÖnh.
3) Quan s¸t sù di ®️éng cña lång ngùc hoÆc bông cña ng­êi bÖnh,
cø mçi lÇn lång ngùc n©️ng lªn råi h¹ xuèng lµ mét nhÞp thë.
4) NhÞp thë ®️Òu cã thÓ ®️Õm 30 gi©️y, nh©️n ®️«i ®️Ó ®️­îc tÇn sè thë trong 1 phót.
5) Víi kiÓu thë bÊt th­êng hoÆc kh«ng ®️Òu ®️Õm c¶ phót. Khi tÇn sè thë trªn 24 hoÆc d­íi 10 lÇn /phót gäi lµ bÊt th­êng.
6)§¸nh gi¸ nh÷ng dÊu hiÖu bÊt th­êng khi thë: lång ngùc chØ di déng métbªn, nhÞp thë cã tiÕng ng¸y, tiÕng rÝt, thë hæn hÓn hoÆc ®️au khi thë.
7)§¸nh gi¸ nhÞp ®️iÖu cña kiÓu thë: lång ngùc cã n©️ng lªn nhanh vµ h¹xuèng chËm kh«ng? thØnh tho¶ng cã c¬n ngõng thë kh«ng? c¬n ngõng thëkÐo dµi bao nhiªu gi©️y?
Cool Ghi vµo b¶ng theo dâi: tÇn sè thë, nh÷ng dÊu hiÖu bÊt th­êng cña thë, nhÞp ®️iÖu thë vµ thêi gian c¬n ngõng thë.
Tµi liÖu tham kh¶o
1. Bé Y tÕ. Vô khoa häc vµ ®️µo t¹o. Theo dâi nhÞp thë. §iÒu d­ìng c¬ b¶n. Nhµ xuÊt b¶n y häc Hµ néi 2006. Trang 116-123.
2.Marjorie G. Frazier. Counting respirations. Skills for the cetifiednursing assistant. Long- Term Care Companion. Page 108-109.


«Ðề Tài Trước|Ðề Tài Kế»


Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Có Bài Mới Có bài mới đăngChưa Có Bài Mới Chưa có bài mớiChuyên Mục Ðang Bị Khóa Ðã bị đóng lại
Free forum | © phpBB | Free forum support | Report an abuse | Create a free blog