Diễn Đàn Bác Sĩ Y Học Dự Phòng

Diễn Đàn Bác Sĩ Y Học Dự Phòng

TƯƠNG LAI LÀ DO CHÚNG TA QUYẾT ĐỊNH
 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
524 Số bài - 36%
429 Số bài - 29%
311 Số bài - 21%
116 Số bài - 8%
29 Số bài - 2%
24 Số bài - 2%
12 Số bài - 1%
11 Số bài - 1%
10 Số bài - 1%
8 Số bài - 1%


Similar topics
Admin nhắn với tất cả: xi lỗi trong thời gian qua do bạn công tác nên admin vắng nhà bây giờ admin đã trở lại sẽ làm cho diễn đàn tươi mới hơn              mr_soc nhắn với ydp10: co ai la dan ydp tp hcm ko.cung lam wen giup do mhau trong hok tap nha                 
Bạn phải đăng nhập để gửi Thông điệp
Tài khoản:Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập:
:: Quên mật khẩu
Gửi đến :
Emoticon
Lời nhắn :

|
Bookmarks

KỸ THUẬT ĐẶT ỐNG THÔNG DẠ DÀY

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Wed Oct 27, 2010 1:06 am
không có việc gì khó, chỉ tại không biết làm
avatar
hieu126
menber

Cấp bậc thành viên
Danh vọng:
524%/1000%

Tài năng:%/100%

Liên lạc
Xem lý lịch thành viên

Thông tin thành viên
» Tổng số bài gửi : 524
» Points : 1579
» Reputation : 9
» Join date : 15/10/2010
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: KỸ THUẬT ĐẶT ỐNG THÔNG DẠ DÀY


Môc tiªu
1. Nªu ®­ưîc chØ ®Þnh, chèng chØ ®Þnh, chuÈn bÞ, biÕn chøng ®Æt èng th«ng d¹ dµy.
2. Thùc hiÖn ®­ưîc quy tr×nh ®Æt èng th«ng d¹ dµy.
Néi dung1.ChØ ®Þnh
1.1. Gi¶m ¸p lùc ®­ưêng tiªu ho¸
§Ætèng th«ng d¹ dµy hót dÞch vµ khÝ trong trư­êng hîp t¾c ruét hoÆc ®­ưêngra cña d¹ dµy, lµm gi¶m triÖu chøng trong viªm tuþ nÆng. Tuy nhiªnkh«ng nªn ®Æt ë ng­ưêi bÖnh nhÑ hoÆc võa v× sÏ g©y
n«n kÐo dµi.
Tr­êng hîp ngư­êi bÖnh ®Æt néi khÝ qu¶n cã thÓ ®Æt th«ng d¹ dµy vµ hót dÞch vÞ ®Ó ®Ò phßng hÝt ph¶i dÞch vÞ
1.2. §­ưa thuèc vµo d¹ dµy
Mét sè thuèc nh­ư than ho¹t, thuèc c¶n quang cã thÓ ®­ưa qua èng th«ng d¹ dµy trong tr­ưêng hîp kh«ng uèng ®­ưîc
1.3. Ch¶y m¸u d¹ dµy:
§Ætèng th«ng d¹ dµy vµ hót lµm gi¶m triÖu chøng vµ ®Ó dÔ nh×n khi soi d¹dµy. Tr­ưêng hîp kh«ng cã n«n m¸u, hót dÞch d¹ dµy gióp cho kh¼ng ®ÞnhhoÆc lo¹i trõ ch¶y m¸u d¹ dµy ho¹t ®éng.
2. Chèng chØ ®Þnh
2.1. ChÊn th­ư¬ng hµm mÆt: ®Ò phßng ®ư­a èng vµo
vßm sä qua tÊm sµng bÞ tæn th­¬ng
2.2. Thùc qu¶n bÊt th­êng
Nguyc¬ thñng thùc qu¶n ë ngư­êi bÞ tæn th­ư¬ng thùc qu¶n do chÊt ¨n mßn,nh÷ng ng­ưêi hÑp thùc qu¶n hoÆc tói thõa thùc qu¶n. Trong nhiÒu tr­ườnghîp cã thÓ ®Æt th«ng d¹ dµy an toµn ë ngư­êi bÞ gi·n tÜnh m¹ch thùcqu¶n.
2.3. Tr¹ng th¸i tinh thÇn bÊt thư­êng vµ søc ®Ò kh¸ng gi¶m
§Ætèng th«ng d¹ dµy cã thÓ g©y n«n do ®ã nªn tr¸nh ë ng­ưêi cã tinh thÇnbÊt th­ưêng hoÆc søc ®Ò kh¸ng ®ư­êng thë gi¶m. NÕu cÇn thiÕt, ®Æt èngnéi khÝ qu¶n tr­ưíc ®ã.

H 4. §­a èng th«ng vµo lç mòi

H 5. Khi èng th«ng ®Õn thanh qu¶n b¶o N B mót n­íc

H 6. KiÓm tra èng th«ng vµo d¹ dµy

H 7. Hót thÊy dÞch d¹ dµy
3. ChuÈn bÞ
- Gi¶i thÝch vÒ thñ thuËt cho ng­êi bÖnh vµ h­ưíng dÉn nh÷ng ®éng t¸c cÇn thiÕt ®Ó ngư­êi bÖnh hîp t¸c
- KiÓm tra lç mòi, tr­ưíc hÕt ®¸nh gi¸ sù th«ng vµ c©n xøng cña lç mòi, cÇn thiÕt cã thÓ soi mòi ®Ó ph¸t hiÖn vÑo v¸ch hoÆc hÑp.
- Cho oxymetazoline hoÆc phenylephrine lµm co m¹ch ®Ó ®­ưa èng th«ng dÔ h¬n vµ gi¶m nguy c¬ ch¶y m¸u mòi.
- G©y tª t¹i chç víi lidocain 4% d­íi d¹ng xÞt c¶ lç mòi tr­ưíc, miÖng hÇu vµ häng
- X¸c ®Þnh chiÒu dµi èng sÏ ®­a vµo b»ng c¸ch ®o tõ mòi øc qua gãc hµm tíi lç mòi. §¸nh dÊu kho¶ng c¸ch ®ã trªn èng.
4. TiÕn hµnh kü thuËt
4.1. ChuÈn bÞ dông cô:
¸oblue, g¨ng tay, khÈu trang, kÝnh b¶o vÖ, èng th«ng d¹ dµy, chÊt b«itr¬n, thuèc co m¹ch d¹ng xÞt ( oxymetazoline) lidocain 4% d¹ng xÞt, 1cèc n­ưíc vµ 1 èng hót, chËu, kh¨n mÒm, b¬m tiªm, èng nghe, b¨ng dÝnh, m¸y hót
Ngư­êi bÖnh ngåi th¼ng, tư­ thÕ “ sniffing”( cæ gÊp, ®Çu duçi).
4.2. C¸c b­íc tiÕn hµnh
- B«i tr¬n ®Çu èng th«ng vµ ®ư­a èng vµo lç mòi
- §­a chËm vÒ phÝa sau theo sµn cña lç mòi, tõ tõ ®­ựa èng vµo häng hÇu sau
- Ng­ưêi bÖnh cã thÓ oÑ hoÆc ng­ưêi lµm thñ thuËt c¶m thÊy cã søc c¶n khi ®Çu èng gÇn tíi thanh qu¶n.
- Lóc ®ã t¹m thêi dõng l¹i vµ cho ng­ưêi bÖnh mót
n­ưíc qua èng hót.
- Võa ®­a èng vµo võa b¶o ngư­êi bÖnh nuèt. Khi nuèt, n¾p thanh qu¶n sÏ ®Ëy khÝ qu¶n, kh«ng cho èng vµo khÝ qu¶n.
- Khi èng ®· qua thanh qu¶n, ®ư­a nhanh èng ®Õn hÕt chiÒu dµi ®· ®¸nh dÊu
4.3. X¸c ®Þnh èng ®· ®Æt ®óng vµo d¹ dµy:
- §Æt èng nghe vïng th­ưîng vÞ ®ång thêi b¬m khÝ vµo èng th«ng thÊy tiÕng s«i lôc bôc lµ èng ®· vµo d¹ dµy.
- Hót thÊy dÞch d¹ dµy trµo ra b¬m tiªm.
- Tr­ưêng hîp cÇn thiÕt cã thÓ chôp x quang thÊy èng ë d­ưíi c¬ hoµnh

H 8. Cè ®Þnh èng th«ng
4.4. Cè ®Þnh èng vµ hót
- Cè ®Þnh èng vµo mòi ng­ưêi bÖnh.
- Nèi èng víi m¸y hót
- Hót chËm vµ ng¾t qu·ng.
5. BiÕn chøng
- BiÕn chøng nhÑ: Viªm mòi, ch¶y m¸u mòi, ®au häng.
- BiÕn chøng nÆng h¬n: Thñng thùc qu¶n, viªm phæi hÝt
Tµi liÖu tham kh¶o
1. Bé y tÕ. Kü thuËt ®Æt èng th«ng d¹ dµy.
H­íng dÉn quy tr×nh ch¨m sãc ng­êi bÖnh.
TËp II. Nhµ xuÊt b¶n y häc. Trang 76-78.
2. Bé y tÕ. Vô khoa häc vµ ®µo t¹o. Hót dÞch d¹ dµy. §iÒu d­ìng c¬ b¶n tËp II. Nhµ xuÊt b¶n y häc Hµ néi 2006. Trang 350-355
2. Todd W. Thomsen, Robert W. Shaffer, Gary S. Setnik. Nasogastric intubation. [You must be registered and logged in to see this link.] nejm. org on june 12, 2007


«Ðề Tài Trước|Ðề Tài Kế»


Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Có Bài Mới Có bài mới đăngChưa Có Bài Mới Chưa có bài mớiChuyên Mục Ðang Bị Khóa Ðã bị đóng lại
Free forum | © phpBB | Free forum support | Report an abuse | Free blog