Diễn Đàn Bác Sĩ Y Học Dự Phòng

Diễn Đàn Bác Sĩ Y Học Dự Phòng

TƯƠNG LAI LÀ DO CHÚNG TA QUYẾT ĐỊNH
 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
524 Số bài - 36%
429 Số bài - 29%
311 Số bài - 21%
116 Số bài - 8%
29 Số bài - 2%
24 Số bài - 2%
12 Số bài - 1%
11 Số bài - 1%
10 Số bài - 1%
8 Số bài - 1%


Admin nhắn với tất cả: xi lỗi trong thời gian qua do bạn công tác nên admin vắng nhà bây giờ admin đã trở lại sẽ làm cho diễn đàn tươi mới hơn              mr_soc nhắn với ydp10: co ai la dan ydp tp hcm ko.cung lam wen giup do mhau trong hok tap nha                 
Bạn phải đăng nhập để gửi Thông điệp
Tài khoản:Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập:
:: Quên mật khẩu
Gửi đến :
Emoticon
Lời nhắn :

|
Bookmarks

CHỌC HÚT DỊCH MÀNG PHỔI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Wed Oct 27, 2010 1:05 am
không có việc gì khó, chỉ tại không biết làm
avatar
hieu126
menber

Cấp bậc thành viên
Danh vọng:
524%/1000%

Tài năng:%/100%

Liên lạc
Xem lý lịch thành viên

Thông tin thành viên
» Tổng số bài gửi : 524
» Points : 1579
» Reputation : 9
» Join date : 15/10/2010
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: CHỌC HÚT DỊCH MÀNG PHỔI


Chäc hót dÞch mµng phæi
môc tiªu
1. Nªu ®­ưîc chØ ®Þnh, chèng chØ ®Þnh, chuÈn bÞ dông cô chäc hót dÞch mµng phæi.
2. Thùc hiÖn ®­ưîc quy tr×nh chuÈn bÞ vµ tiÕn hµnh chäc hót dÞch mµng phæi.
3. Nªu ®­ưîc c¸c biÕn chøng chäc hót mµng phæi vµ c¸ch ®Ò phßng.
Néi dung
1. ChØ ®Þnh
-Lµ thñ thuËt chÈn ®o¸n cã gi¸ trÞ ë ng­êi bÖnh trµn dÞch mµng phæikh«ng râ nguyªn nh©n. XÐt nghiÖm sinh ho¸, tÕ bµo, vi khuÈn dÞch mµngphæi, ph©n biÖt ®ư­îc dÞch thÊm, dÞch tiÕt vµ gióp cho t×m nguyªn nh©nthuËn lîi h¬n.
- Lµ thñ thuËt ®iÒu trÞ: Suy h« hÊp sÏ gi¶m nhanh chãng ë ng­ưêi trµn dÞch nhiÒu sau khi ®­ưîc dÉn l­ưu dÞch mµng phæi.
2. Chèng chØ ®Þnh
-Nguy c¬ xuÊt huyÕt ë ngư­êi dïng thuèc chèng ®«ng, ng­ưêi cã bÖnh lý®«ng m¸u hoÆc gi¶m tiÓu cÇu. Tuú tõng trư­êng hîp, cã thÓ truyÒn huyÕtt­ư¬ng ®«ng l¹nh, tiÓu cÇu cho ngư­êi cã rèi lo¹n ®«ng, cÇm m¸u nÆng.
-Chäc dß mµng phæi ph¶i rÊt thËn träng ë ng­ưêi bÖnh th«ng khÝ nh©n t¹o,v× th«ng khÝ ¸p lùc dư­¬ng dÔ lµm cho tæ chøc phæi ch¹m vµo kim g©ytrµn khÝ mµng phæi. CÇn chäc d­íi sù hư­íng dÉn cña siªu ©m.
- Thñ thuËt nªn tr× ho·n ë nh÷ng ng­êi bÖnh suy h« hÊp, rèi lo¹n huyÕt ®éng nÆng cho ®Õn khi t×nh tr¹ng æn ®Þnh.
- Trµn dÞch khu tró hoÆc Ýt nªn ®ư­îc tiÕn hµnh ë nh÷ng ngư­êi cã kinh nghiÖm, tèt h¬n d­íi sù h­íng dÉn cña siªu ©m.
- Kh«ng nªn chäc qua vïng da bÞ nhiÔm khuÈn: viªm da, herpes...
3. Dông cô
- Dung dÞch s¸t khuÈn: povidine iodine
- G¹c v« khuÈn
- B¬m tiªm 5ml ®Ó g©y tª, b¬m tiªm 35-60ml ®Ó hót dÞch
- Kim tiªm :25G, 22G, !8G g¾n víi catheter
- Kho¸ 3 chiÒu
- D©y dÉn lư­u
- B¨ng dÝnh v« khuÈn
- èng ®ùng dÞch xÐt nghiÖm
- B×nh ch©n kh«ng lín.
4. ChuÈn bÞ
- Gi¶i thÝch vÒ thñ thuËt ®Ó ngư­êi bÖnh yªn t©m, hîp t¸c
- Röa tay, mang g¨ng.
- 1-2 ngư­êi phô ®Ó gi÷ vµ theo dâi ng­uêi bÖnh, phèi hîp lÊy dÞch vµo èng nghiÖm vµ b×nh chøa
- §Ó ng­ưêi bÖnh tư­ thÕ ngåi c¹nh gi­ưêng, tay dùa lªn bµn phÝa tr­íc.
- NÕu ng­ưêi bÖnh kh«ng ngåi ®­ưîc cã thÓ n»m nghiªng sang bªn hoÆc n»m ngöa.

H 2. Chäc bê trªn x­¬ng s­ên

H 3. G©y tª vïng chäc

H 4. G©y tª mµng phæi

H 5. BÞt lç catheter
- X¸c ®Þnh møc ®é trµn dÞch b»ng gâ ®ôc, nghe r× rµo phÕ nang gi¶m, rung thanh gi¶m.
-Nªn chäc kim ë vÞ trÝ thÊp h¬n møc trµn dÞch 1-2 khoang liªn s­ưên vµ5-10 cm c¸ch cét sèng. Kh«ng ®­ưîc chäc kim dư­íi x­ư¬ng s­ên 9, dÔ g©ytæn
th­ư¬ng t¹ng trong æ bông.( H×nh 1, H×nh 2)
- §¸nh dÊu vÞ trÝ chäc, s¸t khuÈn vµ tr¶i kh¨n v« khuÈn.
- G©y tª thư­îng b× víi kim 25G ë vÞ trÝ bê trªn cña x­ư¬ng s­ưên d­ưíi ®· chän b»ng lidocain 1-2%.( H 3)
- Thay kim 22G, chäc vµo bê trªn cña xư­¬ng s­ên.
KÐo ruét b¬m tiªm mçi 2 hoÆc 3 mm ®Ó tr¸nh chäc
vµo m¹ch m¸u vµ ®Ó kiÓm tra ®· vµo ®óng mµng phæi ch­ưa
- Khi hót thÊy dÞch mµng phæi, dõng l¹i vµ g©y
tª mµng phæi. Chó ý ®é s©u cña kim trư­íc khi rót kim.( H×nh 4)
5. Hót dÞch mµng phæi
- CÇm catheter ®Çu cã g¾n kim 18G
- Chäc kim vµo bê trªn cña x­ư¬ng s­ưên ë vÞ trÝ ®· x¸c ®Þnh tr­ưíc.
- Võa ®Èy kim võa kÐo lßng b¬m tiªm.
- Khi thÊy dÞch ch¶y ra dõng l¹i.
- Luån catheter vµ rót kim. Chó ý bÞt lç catheter
®Ó tr¸nh kh«ng khÝ vµo khoang mµng phæi.( H 5)
- L¾p b¬m tiªm lín vµo kho¸ 3 chiÒu.
- Më kho¸ vµ hót kho¶ng 50 ml dÞch ®Ó xÐt nghiÖm, sau ®ã ®ãng kho¸.
- NÕu muèn th¸o dÞch nhiÒu ®Ó ®iÒu trÞ th× nèi èng dÉn mét ®Çu vµo cöa thø ba cña kho¸, ®Çu kia víi
b×nh ch©n kh«ng. Kh«ng ®­ưîc lÊy qu¸ 1500 ml.
- Sau khi lÊy ®ñ l­ưîng dÞch, rót catheter ë cuèi th× thë ra
- B¨ng kÝn b»ng b¨ng dÝnh.
- Lau s¹ch da xung quanh.
- Thu dän dông cô, ®Ó n¬i quy ®Þnh.
6. XÐt nghiÖm dÞch mµng phæi
- DÞch mµng phæi ®­ưîc chøa vµo èng nghiÖm ®óng
quy c¸ch vµ göi xÐt nghiÖm ngay.
- Tuú theo t×nh tr¹ng dÞch vµ ngư­êi bÖnh mµ yªu cÇu xÐt nghiÖm sinh ho¸: protein, LDH, ph...,tÕ bµo vµ vi khuÈn.
7. BiÕn chøng
- Trµn khÝ mµng phæi Ýt gÆp, nÕu cã Ýt khi ph¶i ®Æt èng ngùc.
- Chôp x quang phæi theo dâi nÕu ngư­êi bÖnh trµn khÝ,
®au ngùc, khã thë, gi¶m « xy m¸u, ngư­êi bÖnh th«ng khÝ nh©n t¹o.
- BiÕn chøng kh¸c: §au, ho, nhiÔm khuÈn t¹i chç.
-BiÕn chøng nÆng: ch¶y m¸u mµng phæi, tæn th­ư¬ng c¸c c¬ quan trong æbông, t¾c m¹ch khÝ, phï phæi sau d·n në (postexpansion). §Ò phßng phïphæi sau d·n në b»ng c¸ch tr¸nh hót dÞch qu¸ 1500 ml.
§Ó tr¸nh biÕn chøng, cÇn chó ý 6 ®iÓm sau:
+ Sö dông thµnh th¹o c¸c dông cô. Dïng kh«ng ®óng kho¸ 3 chiÒu cã thÓ g©y trµn khÝ mµng phæi. ( H×nh 6)+ X¸c ®Þnh ®óng møc dÞch b»ng kh¸m l©m sµng cÈn thËn. Chôp nghiªng ®Ó xem cã ph¶i trµn dÞch thÓ tù do kh«ng.
Trµn dÞch Ýt hoÆc khu tró nªn ®­ưîc tiÕn hµnh ë ngư­êi cã kinh nghiÖm víi sù h­ưíng dÉn cña siªu ©m.
+ KiÓm tra ®«ng m¸u vµ tiÓu cÇu trư­íc khi chäc.
+ Chäc kim ë bê trªn x­ư¬ng s­ưên ®Ó tr¸nh tæn th­¬ng m¹ch m¸u, thÇn kinh.
+ LÊy dÞch d­íi 1500 ml ®Ò phßng phï phæi sau gi·n në.
+ Rót kim ë cuèi th× thë ra. ¸p lùc trong phæi ©m trong th× hÝt vµo cã thÓ dÉn ®Õn trµn khÝ.
Tµi liÖu tham kh¶o
1. Bé y tÕ. Phô gióp chäc hót mµng phæi. H­íng dÉn quy tr×nh ch¨m sãc ng­êi bÖnh. Nhµ xuÊt b¶n y häc Hµ néi 2004. Trang 96-99.
2. Bé Y TÕ. Vô khoa häc vµ ®µo t¹o. Phô gióp thÇy thuèc chäc hót mµng phæi. §iÒu d­ìng c¬ b¶n. Nhµ xuÊt b¶n y häc Hµ néi 2006. Trang 504-514.3. Todd W. Thomsen, Jenifer Delapena, and Gary S . Setnik. [You must be registered and logged in to see this link.]. org on june 12, 2007


«Ðề Tài Trước|Ðề Tài Kế»


Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Có Bài Mới Có bài mới đăngChưa Có Bài Mới Chưa có bài mớiChuyên Mục Ðang Bị Khóa Ðã bị đóng lại
Free forum | © phpBB | Free forum support | Report an abuse | Create your own blog