Diễn Đàn Bác Sĩ Y Học Dự Phòng

Diễn Đàn Bác Sĩ Y Học Dự Phòng

TƯƠNG LAI LÀ DO CHÚNG TA QUYẾT ĐỊNH
 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
524 Số bài - 36%
429 Số bài - 29%
311 Số bài - 21%
116 Số bài - 8%
27 Số bài - 2%
24 Số bài - 2%
12 Số bài - 1%
11 Số bài - 1%
10 Số bài - 1%
8 Số bài - 1%


Admin nhắn với tất cả: xi lỗi trong thời gian qua do bạn công tác nên admin vắng nhà bây giờ admin đã trở lại sẽ làm cho diễn đàn tươi mới hơn              mr_soc nhắn với ydp10: co ai la dan ydp tp hcm ko.cung lam wen giup do mhau trong hok tap nha                 
Bạn phải đăng nhập để gửi Thông điệp
Tài khoản:Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập:
:: Quên mật khẩu
Gửi đến :
Emoticon
Lời nhắn :

|
Bookmarks

KỸ THUẬT TIÊM BẮP

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Wed Oct 27, 2010 1:04 am
không có việc gì khó, chỉ tại không biết làm
avatar
hieu126
menber

Cấp bậc thành viên
Danh vọng:
524%/1000%

Tài năng:%/100%

Liên lạc
Xem lý lịch thành viên

Thông tin thành viên
» Tổng số bài gửi : 524
» Points : 1579
» Reputation : 9
» Join date : 15/10/2010
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: KỸ THUẬT TIÊM BẮPMôc tiªu
1. Nªu ®­ưîc ®Þnh nghÜa, vÞ trÝ, gãc ®é vµ c¸c tai biÕn cña tiªm b¾p
2. Nªu ®­ưîc chØ ®Þnh vµ chèng chØ ®Þnh cña tiªm b¾p
3.Tr×nh bµy ®­ưîc qui tr×nh kü thuËt tiªm b¾p
Néi dung
1. §Þnh nghÜa: Tiªm b¾p lµ tiªm mét lư­îng dung dÞch thuèc vµo trong b¾p thÞt (trong c¬ ) cña ngư­êi bÖnh
2. Vïng tiªm:
- Chi trªn: C¬ §en ta, c¬ tam ®Çu c¸nh tay
- Chi d­ưíi: C¬ m«ng, c¬ tø ®Çu ®ïi (mÆt trư­íc ngoµi)
3. Gãc ®é tiªm:
§©m kim víi gãc tõ 600 ®Õn 900 so víi mÆt da ( Tiªm m«ng ®©m kim 1 gãc 900
so víi mÆt da)
4. ChØ ®Þnh
- Cho tÊt c¶ c¸c lo¹i thuèc tiªm ®­ưîc vµo
m« liªn kÕt d­íi da
- Thuèc dÇu
- Thuèc chËm tan vµ g©y ®au
5. Chèng chØ ®Þnh
- Nh÷ng thuèc g©y ho¹i tö da c¬ vµ c¸c tæ
chøc như­: Canxiclorua, dung dÞch ­ưu trư­¬ng...
6. Tai biÕn tiªm b¾p thÞt vµ c¸ch ®Ò
phßng
- G·y kim, o»n kim:
+ Do ng­êi bÖnh d·y dôa hoÆc do sai lÇm vÒ kü thuËt
+ §Ò phßng: Gi÷ ng­ưêi bÖnh tèt, kh«ng nªn ®©m ngËp hÕt kim tiªm
- §©m nhÇm vµo d©y thÇn kinh h«ng to (khi tiªm m«ng)
+ Do kh«ng x¸c ®Þnh ®óng vÞ trÝ tiªm
m«ng vµ sai gãc ®é cña kim
+ §Ò phßng: X¸c ®Þnh chÝnh x¸c vÞ trÝ tiªm m«ng
- T¾c m¹ch
+ Do tiªm thuèc dÇu hoÆc nhò t­ư¬ng vµo m¹ch m¸u
+§Ò phßng: Trư­íc khi b¬m thuèc bao giê còng ph¶i xoay hoÆc rót nhÑ ruétb¬m tiªm xem cã m¸u kh«ng, nÕu kh«ng cã m¸u th× míi ®­îc b¬m thuèc
- NhiÔm khuÈn: NhiÔm khuÈn toµn th©n hoÆc t¹i chç do kh«ng ®¶m b¶o nguyªn t¾c v« khuÈn
- ¸p xe v« khuÈn: Do thuèc kh«ng tan
hoÆc t¹o thµnh hßn cøng nh­ư tiªm :
Quinin, thuèc dÇu...
- G©y ho¹i tö: Do tiªm nh÷ng chÊt g©y ho¹i tö m« ( thuèc chèng chØ ®Þnh tiªm vµo b¾p thÞt)
+ §Ò phßng: Ph¶i thùc hiÖn tèt 3 kiÓm tra 5 ®èi chiÕu
- Sèc: Do ph¶n øng cña c¬ thÓ ®èi víi thuèc
7. Qui tr×nh kü thuËt tiªm b¾p thÞt
7.1. ChuÈn bÞ ng­êi bÖnh
- Xem y lÖnh, thùc hiÖn 3 kiÓm tra, 5 ®èi chiÕu
- Th«ng b¸o vÒ thñ thuËt s¾p lµm,
®éng viªn ngư­êi bÖnh yªn t©m, dÆn ngư­êi bÖnh nh÷ng ®iÒu cÇn thiÕt
7.2. ChuÈn bÞ ng­ưêi lµm thñ thuËt
- Ng­ưêi lµm thñ thuËt cã ®ñ mò, ¸o, khÈu trang
- Röa tay thư­êng qui
- ThËn träng, tû mû, nhanh nhÑn, n¾m ch¾c c¸c b­ưíc sÏ lµm
- Thùc hiÖn ®óng c¸c quy t¾c tiªm
7.3. ChuÈn bÞ dông cô vµ thuèc
- 2 khay ch÷ nhËt s¹ch, trô c¾m 1 k×m Kocher
- Cån 700, cån iode, cèc ®ùng b«ng cÇu
- G¨ng tay
- Thuèc theo chØ ®Þnh
- PhiÕu ®iÒu trÞ, ®¬n thuèc, sæ y lÖnh
- Hép thuèc chèng sèc, huyÕt ¸p, èng nghe
- B¬m kim tiªm 5ml - 10ml ( kim tiªm dµi 4cm- 6cm, ®­êng kÝnh 0,7-1mm, kim lÊy thuèc dµi 5cm-8cm)
- Hép v« khuÈn ®ùng g¹c bÎ èng thuèc, b«ng cÇu
- Hép dùng vËt s¾c nhän, tói ®ùng ®å bÈn
- Xe tiªm

H 7. Tiªm mÆt tr­íc ngoµi ®️ïi

H 8. Tiªm m«ng t­ thÕ ®️øng

H 9. Tiªm m«ng t­ thÕ n»m
7.4.Kü thuËt tiÕn hµnh
1) §iÒu d­ưìng röa tay, ®éi mò vµ mang khÈu trang
2) Thùc hiÖn 5 ®óng:
- §óng ng­ưêi bÖnh
- §óng thuèc
- §óng liÒu
- §óng ®­ưêng dïng
- §óng thêi gian
3) KiÓm tra l¹i thuèc, s¸t khuÈn èng
thuèc, dïng g¹c v« khuÈn bÎ èng thuèc
4) Chän b¬m tiªm, kim tiªm thÝch hîp, xÐ vá bao vµ thay kim lÊy thuèc
5) Pha thuèc vµ hót thuèc vµo b¬m tiªm
6) Thay kim tiªm, ®Èy hÕt kh«ng khÝ ra khái b¬m tiªm, ®Æt vµo khay v« khuÈn
7) Mang thuèc ®Õn giư­êng ng­êi bÖnh
Cool T×m vÞ trÝ tiªm thÝch hîp, vÞ trÝ tiªm cã thÓ ë:
- 1/3 gi÷a c¬ Delta
- 1/3 gi÷a mÆt tr­íc ngoµi ®ïi
- Tiªm m«ng: tiªm vµo 1/3 trªn trư­íc
ngoµi cña ®ư­êng nèi gai chËu sau trªn
®Õn mám x­ư¬ng côt hoÆc chia mét bªn m«ng lµm 4 phÇn b»ng nhau, tiªm vµo 1/4 trªn ngoµi
9) S¸t khuÈn vïng tiªm tõ trong ra ngoµi
10) Tay tr¸i lµm c¨ng mÆt da vïng tiªm
11) Tay ph¶i cÇm b¬m tiªm, tiªm mét gãc 60-90 ®é so víi mÆt da
12)Rót nhÑ nßng b¬m tiªm xem cã m¸u theo ra kh«ng, võa b¬m thuèc võa theodâi s¾c mÆt bÖnh nh©n. Khi tiªm ph¶i ®¶m b¶o 2 nhanh 1 chËm
13) Khi b¬m hÕt thuèc kÐo c¨ng da,
rót nhanh kim
14) S¸t khuÈn l¹i vïng tiªm vµ b¨ng l¹i
15) Bá b¬m, kim tiªm vµo hép ®ùng vËt s¾c nhän
16) Gióp ngư­êi bÖnh n»m tư­ thÕ tho¶i m¸i, h­ưíng dÉn nh÷ng ®iÒu cÇn thiÕt
17) Thu dän dông cô, th¸o g¨ng, röa tay
18) Ghi phiÕu theo dâi ch¨m sãc.
Tµi liÖu tham kh¶o
1. Bé Y tÕ. Kü thuËt tiªm thuèc. Hư­íng dÉn quy tr×nh ch¨m sãc ng­êi bÖnh tËp II. Nhµ xuÊt b¶n y häc Hµ néi 2004. Trang 60-66.2. Bé Y TÕ. Vô khoa häc vµ ®µo t¹o. Tiªm b¾p thÞt. §iÒu d­ìng c¬ b¶n. Nhµ xuÊt b¶n y häc Hµ néi 2006.Trang 177-18


«Ðề Tài Trước|Ðề Tài Kế»


Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Có Bài Mới Có bài mới đăngChưa Có Bài Mới Chưa có bài mớiChuyên Mục Ðang Bị Khóa Ðã bị đóng lại
Forumotion.com | © phpBB | Free forum support | Report an abuse | Sosblogs