Diễn Đàn Bác Sĩ Y Học Dự Phòng

Diễn Đàn Bác Sĩ Y Học Dự Phòng

TƯƠNG LAI LÀ DO CHÚNG TA QUYẾT ĐỊNH
 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
524 Số bài - 36%
429 Số bài - 29%
311 Số bài - 21%
116 Số bài - 8%
29 Số bài - 2%
24 Số bài - 2%
12 Số bài - 1%
11 Số bài - 1%
10 Số bài - 1%
8 Số bài - 1%


Admin nhắn với tất cả: xi lỗi trong thời gian qua do bạn công tác nên admin vắng nhà bây giờ admin đã trở lại sẽ làm cho diễn đàn tươi mới hơn              mr_soc nhắn với ydp10: co ai la dan ydp tp hcm ko.cung lam wen giup do mhau trong hok tap nha                 
Bạn phải đăng nhập để gửi Thông điệp
Tài khoản:Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập:
:: Quên mật khẩu
Gửi đến :
Emoticon
Lời nhắn :

|
Bookmarks

CHỌC DÒ TỦY SỐNG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Wed Oct 27, 2010 1:04 am
không có việc gì khó, chỉ tại không biết làm
avatar
hieu126
menber

Cấp bậc thành viên
Danh vọng:
524%/1000%

Tài năng:%/100%

Liên lạc
Xem lý lịch thành viên

Thông tin thành viên
» Tổng số bài gửi : 524
» Points : 1579
» Reputation : 9
» Join date : 15/10/2010
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: CHỌC DÒ TỦY SỐNG


Môc tiªu
1. Nªu ®ư­îc chØ ®Þnh, chèng chØ ®Þnh, chuÈn bÞ dông cô, tư­ thÕ ng­êi bÖnh chäc dß tuû sèng.
2. Thùc hiÖn ®­ưîc quy tr×nh g©y tª, tiÕn hµnh chäc, ®o ¸p lùc vµ xÐt nghiÖm dÞch n·o tuû.
3. Tr×nh bµy ®ư­îc c¸ch theo dâi, biÕn chøng cña chäc dß tuû sèng.
Néi dung
Chäcdß tuû sèng lÊy dÞch n·o tuû víi môc ®Ých ®Ó chÈn ®o¸n vµ ®iÒu trÞ. CÇnph¶i hiÓu râ gi¶i phÉu, chØ ®Þnh, chèng chØ ®Þnh vµ cã kü n¨ng chäc tèt®Ó h¹n chÕ biÕn chøng, ®¶m b¶o chäc an toµn vµ hiÖu qu¶.
1. ChØ ®Þnh
Lo¹i XÐt nghiÖm dÞch n·o tuû
ChÈn ®o¸n
- BÖnh nhiÔm khuÈn X.N tÕ bµo, glucose, protein, nu«i cÊy
+ Viªm mµng n·o do
virus, vi khuÈn, nÊm
+ Viªm n·o
- BÖnh viªm X.N c¸c protein c¬ b¶n myelin, ®Õm tÕ bµo, nu«i cÊy
+ X¬ hÖ thèng
+ H.C Guillain- BarrÐ
- BÖnh ung th­ư X.N tÕ bµo, ly t©m lµm tiªu b¶n
- BÖnh chuyÓn ho¸ X.N lactate, pyruvate, glucose, protein
§iÒu trÞ
- TiÕn hµnh c¸c thñ thuËt gi¶m ®au nöa ngư­êi d­ưíi
- G©y tª:
+ Thuèc ngñ
+ Thuèc tª
- §iÒu trÞ kh¸ng sinh trong viªm n·o thÊt vµ mµng n·o:
+ Vancomycin
+ Gentamycin
- Mét sè bÖnh leucemie vµ u lympho
+ Ho¸ trÞ liÖu
+ Methotrexate
2. Chèng chØ ®Þnh
- Mét sè bÖnh tim phæi nÆng: BÖnh sÏ nÆng lªn do tư­ thÕ ngư­êi bÖnh
- Tho¸t vÞ n·o
- T¨ng ¸p lùc néi sä
NÕu nghi ngê, cÇn chôp CT tr­íc, tuy nhiªn CT cã thÓ kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc t¨ng ¸p lùc néi sä.
- BÖnh lý ®«ng m¸u: Lµm t¨ng nguy c¬ tô m¸u vïng chäc
-Ng­êi bÖnh phÉu thuËt vïng cét sèng th¾t l­ưng tr­ưíc ®ã. NÕu cÇn thiÕtph¶i cã sù hç trî cña c¸c nhµ x quang víi c¸c thñ thuËt chÈn ®o¸n h×nh¶nh.

H 1 T­ thÕ vµ mèc chäc

H 3 Chäc kim gãc 15 ®é

H 2 MÆt v¸t kim song song víi sîi bao M C
3. Dông cô
Khaydông cô ®ãng s½n bao gåm: kim chäc tuû sèng, thuèc s¸t khuÈn da, Kh¨nv« khuÈn, c¸c èng nghiÖm, ¸p kÕ ®Ó ®o ¸p lùc n­ưíc n·o tuû.
Kimcì 22G ®­îc lùa chän v× kim nhá Ýt g©y rØ dÞch. Th­êng chän kim 3,8 cmcho trÎ nhá, 6,3 cm cho trÎ lín vµ 8,9 cm cho ng­êi lín.
4. Tư­ thÕ ngư­êi bÖnh
Ngư­êibÖnh cã thÓ n»m nghiªng hoÆc ngåi. Tư­ thÕ n»m nghiªng thư­êng ®­ưîclùa chän v× t­ư thÕ nµy lµm gi¶m nguy c¬ ®au ®Çu sau chäc.
Gióp ng­ưêi bÖnh n»m tư­ thÕ thai nhi hoÆc cong l­ưng “ like a cat” ®Ó lµm réng khe c¸c mám gai.
Trư­ênghîp ng­êi bÖnh ngåi, cét sèng lư­ng vu«ng gãc víi gi­ưêng, cßn khing­ưêi bÖnh n»m nghiªng th× cét sèng l­ưng song song víi gi­ưêng.( H×nh 1)
5. X¸c ®Þnh mèc
KÐomét ®­ưêng nèi bê trªn cña hai mµo chËu sÏ ®i qua mám gai L4. VÞ trÝchäc kim sÏ ë khe gi÷a L3 vµ L4 hoÆc gi÷a L4 vµ L5. VÞ trÝ nµy sÏ thÊph¬n tuû sèng.
Nªn sê cÈn thËn mèc trư­íc khi s¸t khuÈn vµ g©y tª,
dïng bót ®¸nh dÊu da ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ chÝnh x¸c.
6. ChuÈn bÞ
Ngư­êi lµm thñ thuËt mang g¨ng. S¸t khuÈn da b»ng thuèc
s¸t khuÈn povidon-iodine. S¸t khuÈn h×nh xo¸y èc tõ
trong ra ngoµi. Tr¶i kh¨n v« khuÈn.
7. G©y tª vµ an thÇn
Chäctuû sèng lµ thñ thuËt g©y ®au vµ lo l¾ng cho ng­ưêi bÖnh. Sau khi s¸tkhuÈn vµ tr¶i kh¨n v« khuÈn, tiÕn hµnh g©y tª d­íi da. Thuèc an thÇn vµ gi¶m ®au toµn th©n cã khi còng ®­ưîc sö dông.
8. TiÕn hµnh chäc
X¸c ®Þnh l¹i ®iÓm mèc. Chäc kim ë bê trªn cña mám gai d­ưíi, ®ư­êng gi÷a, chÕch kho¶ng 15 ®é .( H×nh 3).
Dïngkim ®Çu bót ch× cã thÓ lµm gi¶m nguy c¬ ®au ®Çu sau chäc do h¹n chÕ rØdÞch. NÕu dïng kim v¸t, mÆt v¸t cña kim song song víi cét sèng sÏ h¹nchÕ c¾t c¸c sîi cña bao mµng cøng.
Khichäc ®óng vÞ trÝ, kim sÏ qua da, tæ chøc d­íi da, d©y ch»ng trªn gai,d©y ch»ng liªn mám gai, d©y ch»ng vµng, khoang ngoµi mµng cøng, mµngcøng, mµng nhÖn, vµo trong khoang d­íi nhÖn. Khi kim qua d©y ch»ng vµngcã c¶m gi¸c “sËt” (popping). KÐo nßng kim cho dÞch ch¶y.
NÕuchäc kh«ng thµnh c«ng hoÆc m¾c ph¶i xư­¬ng, rót kim ®Õn tæ chøc d­íi davµ ®iÒu chØnh kim. DÞch n·o tuû sÏ ch¶y nÕu chäc vµo khoang d­íi nhÖn.Khi chäc g©y chÊn thư­¬ng, nư­íc n·o tuû cã thÓ cã m¸u. NÕu dÞch ch¶ychËm, cã thÓ quay kim 90 ®é ®Ó tr¸nh rÔ thÇn kinh bÞt ®Çu kim
9. §o ¸p lùc
ChØ ®o ¸p lùc dÞch n·o tuû khi ng­ưêi bÖnh n»m nghiªng.
Dïngd©y mÒm nèi ¸p kÕ víi ®èc kim ®Ó ®o ¸p lùc dÞch n·o tuû. §o ¸p lùctr­íc khi lÊy dÞch xÐt nghiÖm. Khi cét dÞch dõng kh«ng n©ng lªn lµ chØsè ®o. Cã thÓ thÊy cét dÞch dao ®éng do nhÞp tim vµ h« hÊp.
10. LÊy dÞch xÐt nghiÖm
LÊydÞch b»ng c¸ch høng èng nghiÖm vµo ®èc kim. Kh«ng bao giê ®ư­îc hót,ngay c¶ khi hót ¸p lùc thÊp còng cã thÓ g©y ch¶y m¸u. Sè l­ưîng dÞchnªn lÊy h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt cã thÓ ®­îc, th­êng kho¶ng 3-4 ml.
Sau khi lÊy ®ñ lư­îng dÞch, ®Æt l¹i th«ng nßng vµ rót kim.
11. Theo dâi
S¸t khuÈn da, b¨ng kÝn b»ng b¨ng dÝnh.
Cho ng­êi bÖnh n»m nghØ t¹i gi­êng vµ theo dâi. Tuy nhiªn, nghØ t¹i gi­ưêng kh«ng lµm gi¶m tû lÖ ®au ®Çu sau chäc.
12. BiÕn chøng
Ngưêi bÖnh bÐo khã x¸c ®Þnh ®iÓm mèc.
Ngu­êibÖnh tho¸i ho¸ khíp, viªm cét sèng dÝnh khíp, gï vÑo cét sèng, phÉuthuËt cét sèng tr­íc ®ã, tho¸i ho¸ ®Üa ®Öm lµm cho thñ thuËt khã kh¨n.Trong nh÷ng trư­êng hîp nµy cã thÓ kÕt hîp víi c¸c nhµ g©y mª, chÈn®o¸n h×nh ¶nh.
BiÕnchøng do chäc: Tho¸t vÞ, lµm cho ng­ưêi bÖnh m¾c bÖnh tim phæi nÆngthªm, ®au t¹i chç hoÆc lan réng, ®au ®Çu, ch¶y m¸u, nhiÔm khuÈn, rØdÞch.
BiÕnchøng phæ biÕn nhÊt lµ ®au ®Çu, gÆp tíi 36,5% trong 48 giê sau chäc.§au ®Çu cã thÓ do rØ dÞch qua vÞ trÝ chäc vư­ît qu¸ møc ®é s¶n xuÊtdÞch n·o tuû. Tû lÖ ®au ®Çu t¨ng liªn quan ®Õn kÝch thư­íc cña kim chäc.
BiÕnchøng nghiªm träng nhÊt lµ tho¸t vÞ n·o, khi cã sù chªnh lÖch ¸p lùclín gi÷a sä vµ khoang tuû. Sù chªnh lÖch ¸p lùc cã thÓ t¨ng khi chäctuû sèng, g©y ra tho¸t vÞ th©n n·o. NÕu nghi ngê t¨ng ¸p lùc néi sä cãthÓ CT trư­íc. Tuy nhiªn CT kh«ng cÇn thiÕt cho tÊt c¶ ng­êi bÖnh v× nãkh«ng lo¹i trõ ®ư­îc t¨ng ¸p lùc, lµm chËm chÈn ®o¸n vµ ®iÒu trÞ.
Ch¶ym¸u nhiÒu kh¶ n¨ng x¶y ra ë ng­êi thÈm ph©n m¸u. Ch¶y m¸u cã thÓ g©y raÐp cét sèng. HiÖn t¹i kh«ng cã tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ liªn quan gi÷a møc®é rèi lo¹n ®«ng m¸u vµ nguy c¬ ch¶y m¸u, như­ng sù ®iÒu chØnh l©m sµnglµ cÇn thiÕt.
NangbiÓu b× dư­íi nhÖn cã thÓ do d­a tæ chøc da qua ®Çu kim vµo khoangdư­íi nhÖn. Cã thÓ tr¸nh ®­îc tai biÕn nµy b»ng c¸ch dïng kim chäc cãnßng.
Tµi liÖu tham kh¶o
1. Béy tÕ. Phô gióp chäc dß tuû sèng. H­íng dÉn quy tr×nh ch¨m sãc ng­êibÖnh tËp II. Nhµ xuÊt b¶n y häc Hµ néi 2004. Trang 104-106.
2. Bé y tÕ. Vô khoa häc vµ ®µo t¹o. Phô gióp thÇy thuèc chäc dÞch n·o tuû. §iÒu d­ìng c¬ b¶n. Nhµ xuÊt b¶n y häc Hµ néi 2006. Trang 473-482.
3. Miles S. Ellenby, Ken Tegtmeyer, Susanna Lai, and Dana A.V. Braner. N Engl j Med 2006; 355;e12.


«Ðề Tài Trước|Ðề Tài Kế»


Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Có Bài Mới Có bài mới đăngChưa Có Bài Mới Chưa có bài mớiChuyên Mục Ðang Bị Khóa Ðã bị đóng lại
Free forum | © phpBB | Free forum support | Report an abuse | Sosblogs.com