Diễn Đàn Bác Sĩ Y Học Dự Phòng

Diễn Đàn Bác Sĩ Y Học Dự Phòng

TƯƠNG LAI LÀ DO CHÚNG TA QUYẾT ĐỊNH
 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
524 Số bài - 36%
429 Số bài - 29%
311 Số bài - 21%
116 Số bài - 8%
27 Số bài - 2%
24 Số bài - 2%
12 Số bài - 1%
11 Số bài - 1%
10 Số bài - 1%
8 Số bài - 1%


Admin nhắn với tất cả: xi lỗi trong thời gian qua do bạn công tác nên admin vắng nhà bây giờ admin đã trở lại sẽ làm cho diễn đàn tươi mới hơn              mr_soc nhắn với ydp10: co ai la dan ydp tp hcm ko.cung lam wen giup do mhau trong hok tap nha                 
Bạn phải đăng nhập để gửi Thông điệp
Tài khoản:Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập:
:: Quên mật khẩu
Gửi đến :
Emoticon
Lời nhắn :

|
Bookmarks

THEO DÕI HUYẾT ÁP ĐỘNG MẠCH

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Wed Oct 27, 2010 1:03 am
không có việc gì khó, chỉ tại không biết làm
avatar
hieu126
menber

Cấp bậc thành viên
Danh vọng:
524%/1000%

Tài năng:%/100%

Liên lạc
Xem lý lịch thành viên

Thông tin thành viên
» Tổng số bài gửi : 524
» Points : 1579
» Reputation : 9
» Join date : 15/10/2010
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: THEO DÕI HUYẾT ÁP ĐỘNG MẠCH


Môc tiªu
1. Tr×nh bµy ®­îc nh÷ng kh¸i niÖm chung vÒ huyÕt ¸p ®éng m¹ch, nh÷ng yÕu tè ¶nh h­ëng vµ nh÷ng thay ®æi cña huyÕt ¸p ®éng m¹ch.
2.Tr×nh bµy ®­îc nguyªn lý vµ quy t¾c chung khi ®o huyÕt ¸p ®éng m¹ch,c¸ch theo dâi vµ ch¨m sãc ng­êi bÖnh bÊt th­êng vÒ huyÕt ¸p ®éng m¹ch.
3. Thùc hiÖn ®­îc quy tr×nh kü thuËt ®o huyÕt ¸p ®éng m¹ch
Néi dung
1- Kh¸i niÖm chung vÒ huyÕt ¸p ®éng m¹ch (HA§M).
1.1- §Þnh nghÜa.
HuyÕt¸p ®éng m¹ch: Lµ ¸p lùc cña m¸u t¸c ®éng lªn thµnh ®éng m¹ch. ¸p lùcnµy ®­îc t¹o nªn bëi c¸c yÕu tè: L­u l­îng m¸u, søc co bãp cña tim, sùco gi·n cña ®éng m¹ch lín, søc c¶n ngo¹i vi (®é qu¸nh cña m¸u), thÇnkinh vËn m¹ch.
1.2- TrÞ sè huyÕt ¸p.
- HuyÕt ¸p t©m thu (HA tèi ®a) lµ ¸p lùc cña m¸u trong ®éng m¹ch lªn tíi møc cao nhÊt khi tim co bãp.
- HuyÕt ¸p t©m tr­¬ng (HA tèi thiÓu) lµ ¸p lùc cña m¸u ë ®iÓm thÊp nhÊt khi tim gi·n ra.
- §¬n vÞ ®o huyÕt ¸p ®éng m¹ch lµ mmHg vµ Kilopasica 1KPa =7,5 mmHg.
1.3- Giíi h¹n b×nh th­êng vµ c¸ch ghi huyÕt ¸p ®éng m¹ch.
* Giíi h¹n:
- HuyÕt ¸p tèi ®a: (HAT§ ng­êi tr­ëng thµnh): 90 - 140 mmHg.
- HuyÕt ¸p tèi thiÓu: (HATT ng­êi tr­ëng thµnh) : 60 - 90 mmHg.
* C¸ch ghi chØ sè huyÕt ¸p: HAT§/HATT mmHg vÝ dô: 120/70 mmHg.
- Cã thÓ tÝnh HATT b»ng c¸ch lÊy HAT§/ 2 + 10 hoÆc 20 mmHg.
- §é chªnh lÖch cña huyÕt ¸p lµ hiÖu sè gi÷a HAT§ vµ HATT b×nh th­êng 40-50 mmHg (chØ sè cµng nhá cµng nguy hiÓm).
- NÕu hiÖu sè (HAT§ - HATT) £ 20mmHg lµ huyÕt ¸p kÑt.
2- Nh÷ng yÕu tè sinh lý, bÖnh lý ¶nh h­ëng ®Õn HA§M.
2.1- Nh÷ng yÕu tè sinh lý ¶nh h­ëng ®Õn HA§M.
* Tuæi:
- TrÎ em sè ®o huyÕt ¸p thÊp h¬n sè ®o huyÕt ¸p ng­êi lín.
- TrÎ em HAT§ ®­îc tÝnh b»ng c«ng thøc 80 + 2n (n= tuæi).
- Ng­êi giµ sè ®o huyÕt ¸p cao h¬n sè ®o huyÕt ¸p ng­êi trÎ.
* Giíi tÝnh: ë cïng ®é tuæi, sè ®o huyÕt ¸p cña n÷ thÊp h¬n nam giíi.
* VËn c¬ (luyÖn tËp thÓ dôc, lao ®éng) huyÕt ¸p t¨ng tøc thêi.
* Tinh thÇn: Xóc ®éng, lo l¾ng, sî h·i, phÊn chÊn còng lµm huyÕt ¸p t¨ng.
* ¡n uèng: ¡n, uèng c¸c chÊt kÝch thÝch lµm huyÕt ¸p t¨ng (uèng r­îu, bia…)
* Khi dïng thuèc:
- Thuèc co m¹ch lµm t¨ng huyÕt ¸p .
- Thuèc gi·n m¹ch lµm h¹ huyÕt ¸p.
- Thuèc ngñ lµm h¹ huyÕt ¸p.
2.2- Nh÷ng thay ®æi bÖnh lý cña HA§M.
* HuyÕt ¸p t¨ng:
- Khi sè ®o HAT§ > 140 mmHg.
- Khi sè ®o HATT > 90mmHg.
- HuyÕt ¸p t¨ng giíi h¹n: HAT§ t¨ng tõ 145 – 160 mmHg.
HATT t¨ng tõ 90 – 95 mm Hg.
- HuyÕt ¸p t¨ng th­êng gÆp trong c¸c bÖnh vÒ thËn, néi tiÕt, tim m¹ch.
* HuyÕt ¸p h¹:
- Khi sè ®o: HAT§ < 90mm Hg.
HATT < 60mm Hg.
- HuyÕt ¸p h¹ th­êng gÆp trong bÖnh nhiÔm khuÈn cÊp, trôy tim m¹ch, mÊt n­íc, mÊt m¸u.
3- Nguyªn lý vµ qui t¾c khi ®o HA§M.
3.1- Nguyªn lý ®o HA§M.
Lµlµm mÊt ®éng t¸c ®Ëp cña ®éng m¹ch b»ng c¸ch b¬m c¨ng mét b¨ng cao suråi sau ®ã x¶ h¬i dÇn, ®ång thêi ghi nh÷ng ph¶n øng cña ®éng m¹ch tr­ícsù gi¶m søc Ðp cña 1 ¸p kÕ.
- HAT§ t­¬ng ®­¬ng víi lóc m¸u b¾t ®Çu ®i qua b¨ng cao su khi x¶ h¬i ra.
- HATT t­¬ng øng víi lóc m¸u l­u th«ng hoµn toµn tù do trong lßng m¹ch.
Chó ý: - X¸c ®Þnh HAT§ khi nghe tiÕng ®Ëp ®Çu tiªn.
- X¸c ®Þnh HATTkhi nghe tiÕng ®Ëp cuèi cïng hoÆc khi nghe thÊy tiÕng ®Ëp thay ®æi ©ms¾c (tr­êng hîp kim ®ång hå hoÆc cét thuû ng©n vÒ sè 0 vÉn nghe thÊytiÕng ®Ëp).
3.2- Quy t¾c ®o.
- Tr­íc khi ®o HA§M ng­êi bÖnh ®­îc nghØ 15’ kh«ng dïng thuèc hoÆc chÊt kÝch thÝch.
- Theo dâi huyÕt ¸p ngµy 2 lÇn. Tr­êng hîp ®Æc biÖt theo chØ ®Þnh cña thÇy thuèc.
- KiÓm tra m¸y ®o huyÕt ¸p, èng nghe tr­íc khi ®o.
- VÞ trÝ ®o HA§M th­êng ®o ë ®éng m¹ch c¸nh tay. Tr­êng hîp ®Æc biÖt cã thÓ ®o ë ®éng m¹ch khoeo ch©n song ph¶i ghi vÞ trÝ ®o (khoeo ch©n).
- §o ë vÞ trÝ nµo ph¶i sê thÊy ®éng m¹ch ë vÞ trÝ ®ã.
- B¬m h¬i vµo b¨ng cao su ®Õn khi kh«ng sê thÊy ®éng m¹ch ë d­íi b¨ng th× b¬m thªm 30mmHg
- X¶ h¬i tõ tõ ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ HAT§HATT.
- Khi thÊy chØ sè cñaHA§M kh«ng b×nh th­êng th× ph¶i b¸o c¸o cho b¸c sÜ.
4- Theo dâi vµ ch¨m sãc ng­êi bÖnh bÊt th­êng vÒ HA§M.
4.1- Theo dâi.
- Thêi gian theo dâi HA§M theo chØ ®Þnh cña B¸c sÜ.
- Theo dâi tr¹ng th¸i tinh thÇn cña ng­êi bÖnh.
- Theo dâi vÒ da vµ niªm m¹c, ph¶n x¹ m¾t.
- Theo dâi nhÞp thë.
- Theo dâi l­îng n­íc tiÓu 24 giê.
- Theo dâi sù ®¸p øng cña thuèc.
4.2- Ch¨m sãc.
* §èi víi ng­êi bÖnh huyÕt ¸p t¨ng.
-§Ó ng­êi bÖnh n»m nghØ ng¬i yªn tÜnh.
- Gi¶i thÝch cho ng­êi bÖnh hoÆc th©n nh©n cña ng­êi bÖnh vÒ chÕ ®é ®iÒu trÞ.
- ChÕ ®é ¨n theo chØ ®Þnh h¹n chÕ muèi, thøc ¨n giµu Cholesterol vµ chÕ ®é ¨n gi¶m calo.
- ChÊp hµnh tËp thÓ dôc, vËt lý trÞ liÖu ®Òu ®Æn.
- Kh«ng hót thuèc l¸, thuèc lµo, kh«ng uèng cµ phª.
- Kh¸m bÖnh theo ®Þnh kú.
* §èi víi ng­êi bÖnh HA h¹.
- Cho ng­êi bÖnh n»m yªn tÜnh ®Çu thÊp.
- §¶m b¶o bï dÞch, bï m¸u ®ñ theo yªu cÇu.
- Thùc hiÖn ®Çy ®ñ thuèc vµ chÕ ®é ¨n theo y lÖnh.
5- Quy tr×nh kü thuËt.
- ChuÈn bÞ ng­êi bÖnh.
Th«ng b¸o, dÆn ng­êi bÖnh nghØ ng¬i 15 phót tr­íc khi ®o huyÕt ¸p.
- ChuÈn bÞ ng­êi §iÒu d­ìng.
+ §iÒu d­ìng cã ®ñ mò, ¸o, khÈu trang.
+ Röa tay th­êng quy.
- ChuÈn bÞ dông cô.
+ Khay ch÷ nhËt s¹ch.
+ HuyÕt ¸p kÕ: HuyÕt ¸p kÕ ®ång hå, huyÕt ¸p kÕ thuû ng©n, huyÕt ¸p kÕ ®iÖn tö hoÆc monitoring (nÕu cã), èng nghe.
KiÓmtra huyÕt ¸p kÕ, b¨ng cuèn, èng nghe ®¶m b¶o c¸c chç nèi kÝn, qu¶ bãpcao su kh«ng bÞ nøt, b¨ng cuèn kh«ng r¸ch, sên, van ®iÒu chØnh ho¹t®éng tèt.
Chäncì b¨ng cuèn ph¶i phï hîp víi tay ng­êi bÖnh ®Ó ®o huyÕt ¸p chÝnh x¸c.B¨ng ph¶i dµi h¬n 20% ®­êng kÝnh c¸nh tay vµ cuèn Ýt nhÊt 2/3 c¸nh tay.B¨ng qu¸ hÑp chØ sè huyÕt ¸p sÏ lín h¬n HA thùc, b¨ng qu¸ lín chØ sè HAsÏ thÊp h¬n HA thùc cña ng­êi bÖnh
+ Bót ghi kÕt qu¶ (kh«ng dïng bót mµu ®á).
+ PhiÕu theo dâi chøc n¨ng sèng.
- Kü thuËt tiÕn hµnh.

H×nh 1: §o huyÕt ¸p chi trªn

H×nh 2: §o huyÕt ¸p chi d­íi


1) §iÒu chØnh gi­êng cho phï hîp.
2) Lau èng nghe b»ng v¶i tÈm cån.
3) H­íng dÉn ng­êi bÖnh n»m t­ thÕ tho¶i m¸i, c¸nh tay dang réng ngang møc tim ng­êi bÖnh.
4) Më van, .dån hÕt khÝ cßn l¹i trong tói, ®ãng van ®iÒu chØnh.
5)KÐo tay ¸o ®Ó lé c¸nh tay, t­ thÕ lßng bµn tay ngöa.
6) Dïng 3 ngãn gi÷a sê ®éng m¹ch c¸nh tay, ®¸nh dÊu vÞ trÝ ®éng m¹ch vµ cuèn b¨ng trªn nÕp gÊp khuûu kho¶ng 3 cm.
7) §Æt ¸p kÕ thuû ng©n hoÆc ®ång hå ngang tÇm m¾t.

H 3. Cuèn b¨ng HA, gµi ®ång hå

H 4. Ph­¬ng ph¸p ®o HA
6)Sê l¹i ®éng m¹ch c¸nh tay vµ b¬m bãng cho ®Õn khi kh«ng thÊy m¹ch ®Ëp,nh×n sè ®o ®ång hå khi mÊt m¹ch, x¶ h¬i vµ kho¸ van ®iÒu chØnh.
9) §Æt èng nghe trªn ®éng m¹ch c¸nh tay
ë nÕp gÊp khuûu tay.
10) B¬m h¬i ®Õn ¸p lùc trªn 30 mmHg so víi ¸p lùc t©m thu khi sê.
11) Më van ®iÒu chØnh víi tèc ®é 2-3 mmHg/gi©y. X¸c ®Þnh huyÕt ¸p t©m thu khi nghe thÊy 2 tiÕng liªn tiÕp ®Çu tiªn.
12) TiÕp tôc ®iÒu chØnh van vµ theo dâi, khi thÊy ©m s¾c thay ®æi vµ biÕn mÊt ®ã lµ HA t©m tr­¬ng.
13) Th¶ khÝ tíi v¹ch sè 0 vµ th¸o b¨ng. NÕu ph¶i ®o l¹i, chê Ýt nhÊt 30 gi©y - 1 phót.
14) Ghi sè ®o HA t©m thu/ t©m tr­¬ng vµo b¶ng theo dâi.
15) H­íng dÉn ng­êi bÖnh t­ thÕ tho¶i m¸i vµ ®iÒu chØnh l¹i gi­êng.
16) Lau s¹ch èng nghe b»ng cån.
17) Thu dän dông cô ®Ó ®óng n¬i quy ®Þnh.
18) Röa tay.
19) B¸o c¸o nh÷ng dÊu hiÖu bÊt th­êng cho thÇy thuèc
tµi liÖu tham kh¶o
1. Bé Y tÕ. Vô khoa häc vµ ®µo t¹o. Theo dâi huyÕt ¸p ®éng m¹ch. §iÒu d­ìng c¬ b¶n. Nhµ xuÊt b¶n y häc Hµ néi 2006. trang 74-83.
2. MarjorieG. Frazier. Measuring and recording blood pressure. Skills for thecetified nursing assistant. Long-Term Care Companion. Page 109-112.


«Ðề Tài Trước|Ðề Tài Kế»


Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Có Bài Mới Có bài mới đăngChưa Có Bài Mới Chưa có bài mớiChuyên Mục Ðang Bị Khóa Ðã bị đóng lại
Free forum | © phpBB | Free forum support | Report an abuse | Create a free blog