Diễn Đàn Bác Sĩ Y Học Dự Phòng

Diễn Đàn Bác Sĩ Y Học Dự Phòng

TƯƠNG LAI LÀ DO CHÚNG TA QUYẾT ĐỊNH
 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
524 Số bài - 36%
429 Số bài - 29%
311 Số bài - 21%
116 Số bài - 8%
27 Số bài - 2%
24 Số bài - 2%
12 Số bài - 1%
11 Số bài - 1%
10 Số bài - 1%
8 Số bài - 1%


Admin nhắn với tất cả: xi lỗi trong thời gian qua do bạn công tác nên admin vắng nhà bây giờ admin đã trở lại sẽ làm cho diễn đàn tươi mới hơn              mr_soc nhắn với ydp10: co ai la dan ydp tp hcm ko.cung lam wen giup do mhau trong hok tap nha                 
Bạn phải đăng nhập để gửi Thông điệp
Tài khoản:Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập:
:: Quên mật khẩu
Gửi đến :
Emoticon
Lời nhắn :

|
Bookmarks

THEO DÕI NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Wed Oct 27, 2010 1:01 am
không có việc gì khó, chỉ tại không biết làm
avatar
hieu126
menber

Cấp bậc thành viên
Danh vọng:
524%/1000%

Tài năng:%/100%

Liên lạc
Xem lý lịch thành viên

Thông tin thành viên
» Tổng số bài gửi : 524
» Points : 1579
» Reputation : 9
» Join date : 15/10/2010
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: THEO DÕI NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ


Môc tiªu
1. Tr×nh bµy ®️­îc th©️n nhiÖt b×nh th­êng vµ bÊt th­êng, nh÷ng yÕu tè ¶nh h­ëng ®️Õn th©️n nhiÖt, môc ®️Ých ®️o th©️n nhiÖt.
2. Tr×nh bµy ®️­îc quy t¾c chung khi ®️o nhiÖt ®️é, theo dâi vµ ch¨m sãc ng­êi bÖnh bÊt th­êng vÒ nhiÖt ®️é.3. Thùc hiÖn ®­îc quy tr×nh kü thuËt ®o nhiÖt ®é ë n¸ch, miÖng vµ hËu m«n.


Néi dung
1. §¹i c­¬ng
1. 1 . NhiÖt ®️é b×nh th­êng.
NhiÖt ®️é trung t©️m.
Lµ nhiÖt ®️é ®️­îc ®️o ë nh÷ng vïng trong c¬ thÓ (miÖng, hËu m«n). NhiÖt ®️é cña c¬ thÓ b×nh th­êng lµ 36,50C - 370C.
NhiÖt ®️é ngo¹i vi.
NhiÖt®️é ®️o ë n¸ch, bÑn chÞu ¶nh h­ëng lín cña m«i tr­êng bªn ngoµi. Gi÷ath©️n nhiÖt ngo¹i vi vµ th©️n nhiÖt trung t©️m cã thÓ chªnh lÖch nhau 0,50C.
1. 2. Th©️n nhiÖt kh«ng b×nh th­êng.
1. 2. 1- Sèt.
- Lµ t×nh tr¹ng th©️n nhiÖt cao h¬n b×nh th­êng ( >370C).
-Nguyªn nh©️n: Do nhiÔm khuÈn (toµn th©️n, côc bé: môn nhät) do rèi lo¹ntrung t©️m ®️iÒu hoµ th©️n nhiÖt (chÊn th­¬ng sä n·o) do rèi lo¹n néi tiÕtnh­ Basedow, nhiÖt ®️é bªn ngoµi qu¸ cao mµ c¬ thÓ kh«ng ®️¸p øng næi nh­say n¾ng, c«ng nh©️n hÇm lß.
Ph©️n lo¹i sèt:
- Theo møc ®️é:
+ Sèt nhÑ 37,50C - 380C.
+ Sèt võa: > 380C - 390C.
+ Sèt cao: >390C - 400C.
+ Sèt rÊt cao: > 400C.
- Ph©️n lo¹i sèt theo thêi gian:
Sèt kÐo dµi lµ sèt mµ thêi gian sèt kÐo dµi trªn 15 ngµy.
- Ph©️n lo¹i theo tÝnh chÊt cña sèt:
+ Sèt rÐt run.
+ Sèt c¬n.
+ Sèt kh«ng døt c¬n: lµ sèt mµ nhiÖt ®️é trong ngµy thay ®️æi kh«ng ®️¸ng kÓ (nhiÖt ®️é dao ®️éng kh«ng qu¸ 10C).
+ Sèt håi quy: sèt mét thêi gian 5 – 7 ngµy råi hÕt sèt sau ®️ã l¹i sèt l¹i.
1. 2. 2. NhiÖt ®️é thÊp (h¹ nhiÖt ®️é).
- Khi nhiÖt ®️é c¬ thÓ < 360C gäi lµ h¹ nhiÖt ®️é.
- Th­êng gÆp trong bÖnh mÊt n­íc, mÊt m¸u nhiÒu, c¬ thÓ bÞ øc chÕ qu¸ møc, nhiÔm khuÈn, nhiÔm ®️éc nÆng.
1. 3. Nh÷ng yÕu tè sinh lý ¶nh h­ëng ®️Õn th©️n nhiÖt cña con ng­êi.
- Tuæi:
+ Tuæi giµ th× th©️n nhiÖt h¬i thÊp.
+ TrÎ em trong vßng 1 n¨m nhiÖt ®é thay ®æi, nh÷ng n¨m sau nhiÖt ®é æn ®Þnh.
- Giíi: ë phô n÷ th©️n nhiÖt t¨ng tõ 0,3 - 0,50C trong giai ®️o¹n gi÷a c¸c chu kú kinh nguyÖt, giai ®️o¹n cuèi cña thêi kú thai nghÐn th©️n nhiÖt c¬ thÓ t¨ng 0,5 - 0,80C.
- T×nh tr¹ng vËn ®️éng c¬: T×nh tr¹ng vËn ®️éng c¬ cµng lín th× th©️n nhiÖt cµng t¨ng.
- NhiÖt ®️é cña m«i tr­êng: Trong m«i tr­êng qu¸ nãng hoÆc qu¸ l¹nh, th©️n nhiÖt còng t¨ng lªn hoÆc gi¶m ®️i tuy kh«ng nhiÒu l¾m.
2. Môc ®️Ých ®️o th©️n nhiÖt
- X¸c ®️Þnh t×nh tr¹ng søc khoÎ dùa trªn h»ng sè sinh lý.
- Ph¸t hiÖn nh÷ng thay ®️æi vÒ chøc n¨ng trong c¬ thÓ b×nh th­êng
- Cung cÊp th«ng tin cho thÇy thuèc ®️iÒu trÞ.
- §¸nh gi¸ sù ®️¸p øng víi ®️iÒu trÞ.
3. Quy t¾c chung khi theo dâi nhiÖt ®️é.
- Tr­íc khi theo dâi nhiÖt ®️é ng­êi bÖnh nghØ ng¬i t¹i gi­êng 15 phót.
- Khi theo dâi nhiÖt ®️é kh«ng lµm thñ thuËt g×.
- Ng­êi bÖnh kh«ng ®️­îc hót thuèc, ¨n, uèng bÊt cø thø g× nãng hoÆc l¹nh 15 phót tr­íc khi ®️o.
- Ngµy theo dâi nhiÖt ®️é hai lÇn: S¸ng 8h, chiÒu 14h, tr­êng hîp ®️Æc biÖt theo dâi theo chØ ®️Þnh cña b¸c sÜ.
- Ng­êi bÖnh míi bÞ sèt hoÆc tr­êng hîp nhiÖt ®é bÊt th­êng ph¶i b¸o c¸o b¸c sÜ.
- VÞ trÝ ®️o nhiÖt ®️é ë n¸ch, miÖng, hËu m«n. Mçi vÞ trÝ ®️o nhiÖt ®️é sö dông mét lo¹i nhiÖt kÕ kh¸c nhau.
-§­êng biÓu diÔn nhiÖt ®é dïng mµu xanh, mçi lÇn theo dâi chÊm trßn ®Ëmgi¸ trÞ cña nhiÖt ®é vµo phiÕu theo dâi, sau ®ã nèi c¸c lÇn theo dâil¹i víi nhau.
- Kh«ng ®️Ó ng­êi bÖnh tù ®️o nhiÖt ®️é råi b¸o c¸o víi §iÒu d­ìng.
- Khi theo dâi nÕu nghi ngê kÕt qu¶ ph¶i ®️o l¹i ngay hoÆc dïng nhiÖt kÕ kh¸c ®️Ó so s¸nh.
- TrÎ em, ng­êi gi·y giôa, ng­êi mÊt trÝ, h«n mª, co giËt khi theo dâi nhiÖt ®é ph¶i cã ng­êi gi÷, nh÷ng ng­êi nµy nªn ®o nhiÖt ®é ë hËu m«n.
- Kh«ng ®️­îc dïng c¶m gi¸c sê tay ®️Ó ®️¸nh gi¸ nhiÖt ®️é cho ng­êi bÖnh.
- Sau khi theo dâi nhiÖt ®️é xong, röa nhiÖt kÕ b»ng n­íc xµ phßng råi ng©️m trong dung dÞch s¸t khuÈn mét thêi gian, lÊy ra lau kh« míi dïng cho ng­êi bÖnh kh¸c.
4. Theo dâi vµ ch¨m sãc ng­êi bÖnh bÊt th­êng vÒ nhiÖt ®é.
4.1. Theo dâi vµ ch¨m sãc ng­êi bÖnh sèt.
Theo dâi.
- Theo dâi theo chØ ®️Þnh cña thÇy thuèc.
- Theo dâi tÝnh chÊt cña sèt.
- Theo dâi t×nh tr¹ng tinh thÇn cña ng­êi bÖnh.
- Theo dâi t×nh tr¹ng c¬n giËt cã hay kh«ng.
- Theo dâi vÒ tim, m¹ch, huyÕt ¸p, nhÞp thë.
- Theo dâi l­îng n­íc tiÓu 24h.
- Theo dâi da vµ niªm m¹c.
- Theo dâi ng­êi bÖnh cã biÓu hiÖn xuÊt huyÕt néi t¹ng, xuÊt huyÕt d­íi da hay kh«ng, cã c¸c ban mäc lªn hay kh«ng.
- Thùc hiÖn c¸c xÐt nghiÖm cho ng­êi bÖnh theo chØ ®Þnh cña thµy thuèc.
Ch¨m sãc.
- §Æt ng­êi bÖnh n»m trong phßng tho¸ng, níi réng quÇn ¸o, bá bít ch¨n ®¾p.
- Ch­êm m¸t cho ng­êi bÖnh (ë tr¸n, n¸ch, bÑn).
- §¶m b¶o nhu cÇu vÒ n­íc cho ng­êi bÖnh.
- §¶m b¶o chÕ ®️é ¨n cho ng­êi bÖnh.
- Thùc hiÖn tèt c¸c y lÖnh cña thÇy thuèc.
- VÖ sinh th©️n thÓ cho ng­êi bÖnh.
4.2. Theo dâi vµ ch¨m sãc ng­êi bÖnh h¹ th©️n nhiÖt.
Theo dâi.
- Theo dâi nhiÖt ®️é cho ng­êi bÖnh.
- Theo dâi t×nh tr¹ng mÊt n­íc, mÊt m¸u cho ng­êi bÖnh (nÕu cã).
- Theo dâi tr¹ng th¸i tinh thÇn.
- Theo dâi m¹ch vµ huyÕt ¸p.
Ch¨m sãc.
- T×m mäi biÖn ph¸p lµm t¨ng th©️n nhiÖt ñ Êm cho ng­êi bÖnh.
- §¶m b¶o dinh d­ìng cho ng­êi bÖnh.
5. Quy tr×nh kü thuËt.
5. 1. ChuÈn bÞ ng­êi bÖnh.
Th«ng b¸o, dÆn ng­êi bÖnh nghØ ng¬i 15 phót tr­íc khi ®️o nhiÖt ®️é.

5. 2. ChuÈn bÞ ng­êi §iÒu d­ìng.
- §iÒu d­ìng cã ®️ñ ¸o, mò, khÈu trang.
- Röa tay th­êng quy.
5. 3. ChuÈn bÞ dông cô.
- Khay ch÷ nhËt, trô c¾m k×m Kocher.
- Cèc ®️ùng b«ng cÇu, g¹c.
- Bót, th­íc kÎ, ®️ång hå bÊm gi©️y, nhiÖt kÕ, b¶ng theo dâi chøc n¨ng sèng.
- Cèc ®️ùng b«ng tÈm dÇu nhên, g¨ng tay (®️o nhiÖt ®️é hËu m«n, miÖng).
- Dung dÞch khö khuÈn, tói ®️ùng ®️å bÈn.5. 4. Kü thuËt tiÕn hµnh.

H 1. §Æt nhiÖt kÕ c¹nh h·m l­ìi
§o nhiÖt ®️é ë n¸ch.
1) §Æt ng­êi bÖnh n»m t­ thÕ tho¶i m¸i, lau kh« hè n¸ch.
2) Lau kh« nhiÖt kÕ, vÈy cho cét thuû ng©️n xuèng d­íi 350C.
3) §Æt nhiÖt kÕ (bÇu thuû ng©️n) ®️óng hâm n¸ch, th©️n nhiÖt kÕ chÕch theo ®️­êng vó, tay ng­êi bÖnh ®️Æt lªn bông.
4) §äc kÕt qu¶ sau 10 phót.
5) V¶y nhiÖt kÕ cho cét thuû ng©️n d­íi 350C, cho nhiÖt kÕ vµo khay ®️ùng dung dÞch khö khuÈn.
6) Thu dän dông cô.
7) Ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng theo dâi chøc n¨ng sèng.

§o nhiÖt ®️é ë miÖng

H 2. §o nhiÖt ®️é ë miÖng

H 3. §o N § ë miÖng nhiÖt kÕ ®️iÖn tö

H 4. §o nhiÖt ®️é ë hËu m«n

H 5. Lau nhiÖt kÕ hËu m«n
1) Ngãn c¸i vµ ngãn trá cÇm nhiÖt kÕ tõ lä ®️ùng dung dÞch s¸t khuÈn röa b»ng n­íc s¹ch.
2) Lau nhiÖt kÕ b»ng kh¨n s¹ch tõ ®️Çu cã bÇu thuû ng©️n trë lªn.
3) §øng c¸ch xa t­êng, ®️å ®️¹c vµ ng­êi bÖnh, cÇm ch¾c nhiÖt kÕ, vÈy b»ng cæ tay, kiÓm tra cét thuû ng©️n xuèng d­íi 350C.
4) Mang g¨ng s¹ch.
5) B¶o ng­êi bÖnh h¸ miÖng vµ ®️Æt nhÑ nhiÖt kÕ d­íi l­ìi c¹nh h·m l­ìi.
6) B¶o ng­êi bÖnh ngËm m«i gi÷ nhiÖt kÕ 3-5 phót.
7) CÇm th©️n nhiÖt kÕ lÊy ra nhÑ nhµng tõ
miÖng ng­êi bÖnh.
Cool Gi÷ nhiÖt kÕ ngang tÇm m¾t, bÇu thuû ng©️n h­íng vÒ bªn tr¸i, xoay nhÑ nhiÖt kÕ ®️Õn khi nh×n thÊy v¹ch thuû ng©️n.
9) Sè s¸t v¹ch thuû ng©️n lµ nhiÖt ®️é ®️o ®️­îc.
10) VÈy nhiÖt kÕ cho v¹ch thuû ng©️n xuèng d­íi 350C, ®️Æt nhiÖt kÕ vµo lä ®️ùng dung dÞch s¸t khuÈn.
11) Th¸o g¨ng ®️Ó n¬i quy ®️Þnh.
12) Röa tay tr­íc khi ®️¸nh gi¸ c¸c dÊu hiÖu
sinh tån kh¸c.
13) Ghi nhiÖt ®️é vµo b¶ng theo dâi dÊu hiÖu sinh tån.
§o nhiÖt ®️é ë hËu m«n:
(Thôt th¸o cho ng­êi bÖnh tr­íc 15-20 phót).
Tõ b­íc 1- 4 nh­ ®️o nhiÖt ®️é ë miÖng.
5) §Ætng­êi bÖnh n»m nghiªng ch©n d­íi duçi th¼ng, ch©n trªn co, ®­a nhÑnhiÖt kÕ vµo hËu m«n 1,5-3,5 cm, tay gi÷ nhiÖt kÕ liªn tôc.
6) §Ó nhiÖt kÕ 3-5 phót.
7) Rót nhÑ nhiÖt kÕ vµ dïng kh¨n lau tõ trªn
xuèng bÇu thuû ng©n.
Cool Sè s¸t v¹ch thuû ng©n lµ nhiÖt ®é ®o ®­îc.
9) VÈy nhiÖt kÕ cho cét thuû ng©n xuèng d­íi 350C, röa nhiÖt kÕ b»ng xµ phßng, ®Æt trong lä cã thuèc s¸t khuÈn.
10) Lau s¹ch hËu m«n
11) Thu dän dông cô, ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng theo dâi chøc n¨ng sèng.
Tµi liÖu tham kh¶o
1. Bé Y tÕ. Vô khoa häc vµ ®️µo t¹o. Theo dâi nhiÖt ®️é c¬ thÓ. §iÒu d­ìng c¬ b¶n. Nhµ xuÊt b¶n y häc Hµ néi 2006. Trang 98-114.2.Marjorie G. Frazier. Measuring and recording temperature. Skills forthe certified nursing assistant. Long-Term Care Companion. Page 102-106.


«Ðề Tài Trước|Ðề Tài Kế»


Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Có Bài Mới Có bài mới đăngChưa Có Bài Mới Chưa có bài mớiChuyên Mục Ðang Bị Khóa Ðã bị đóng lại
Free forum | Khoa học | Trường | © phpBB | Free forum support | Report an abuse | Create a blog