Diễn Đàn Bác Sĩ Y Học Dự Phòng

Diễn Đàn Bác Sĩ Y Học Dự Phòng

TƯƠNG LAI LÀ DO CHÚNG TA QUYẾT ĐỊNH
 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
524 Số bài - 36%
429 Số bài - 29%
311 Số bài - 21%
116 Số bài - 8%
27 Số bài - 2%
24 Số bài - 2%
12 Số bài - 1%
11 Số bài - 1%
10 Số bài - 1%
8 Số bài - 1%


Admin nhắn với tất cả: xi lỗi trong thời gian qua do bạn công tác nên admin vắng nhà bây giờ admin đã trở lại sẽ làm cho diễn đàn tươi mới hơn              mr_soc nhắn với ydp10: co ai la dan ydp tp hcm ko.cung lam wen giup do mhau trong hok tap nha                 
Bạn phải đăng nhập để gửi Thông điệp
Tài khoản:Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập:
:: Quên mật khẩu
Gửi đến :
Emoticon
Lời nhắn :

|
Bookmarks

THEO DÕI MẠCH

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Wed Oct 27, 2010 12:59 am
không có việc gì khó, chỉ tại không biết làm
avatar
hieu126
menber

Cấp bậc thành viên
Danh vọng:
524%/1000%

Tài năng:%/100%

Liên lạc
Xem lý lịch thành viên

Thông tin thành viên
» Tổng số bài gửi : 524
» Points : 1579
» Reputation : 9
» Join date : 15/10/2010
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: THEO DÕI MẠCH


Môc tiªu
1- Tr×nh bµy ®­îc ®Þnh nghÜa, tÇn sè m¹ch cña tõng løa tuæi, c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn m¹ch.
2- Nªu ®­îc c¸c tÝnh chÊt cña m¹ch, quy t¾c chung khi theo dâi m¹ch.
3- Thùc hiÖn ®­îc ®­îc quy tr×nh kü thuËt b¾t m¹ch quay.
Néi dung
1- §Þnh nghÜa.
M¹ch lµ c¶m gi¸c ®Ëp nÈy nhÞp nhµng theo nhÞp ®Ëp cña tim khi ta ®Æt tay lªn m¹ch.
2- TÇn sè m¹ch b×nh th­êng ë c¸c løa tuæi..
- TrÎ s¬ sinh: 140 - 160 lÇn/1phót.
- TrÎ 1 tuæi: 120 - 125 lÇn/phót.
- TrÎ 5 tuæi: 100 lÇn/phót.
- TrÎ 7 tuæi: 90 lÇn/phót.
- TrÎ 10 - 15 tuæi: 80 lÇn/phót.
- Ng­êi lín: 70 - 80 lÇn/phót.
- Ng­êi giµ: 60 - 70 lÇn/phót.
3- Nh÷ng yÕu tè sinh lý ¶nh h­ëng ®Õn tÇn sè m¹ch.
- Thêi gian: Buæi s¸ng m¹ch chËm h¬n buæi chiÒu.
- Tr¹ng th¸i t©m lý t×nh c¶m: Vui, buån, xóc ®éng… ¶nh h­ëng lín ®Õn tÇn sè m¹ch.
- VËn c¬: ThÓ dôc thÓ thao, lao ®éng tÇn sè m¹ch t¨ng lªn.
- Tuæi: TÇn sè m¹ch gi¶m dÇn tõ khi sinh ®Õn tuæi giµ.
- Giíi tÝnh : N÷ m¹ch nhanh h¬n nam tõ 4 – 8 nhÞp/phót.
- ¡n uèng c¸c chÊt kÝch thÝch lµm t¨ng tÇn sè m¹ch.
- Sö dông thuèc: Thuèc kÝch thÝch lµm t¨ng tÇn sè m¹ch, thuèc an thÇn lµm gi¶m tÇn sè m¹ch.
4- TÝnh chÊt cña m¹ch.
4.1-TÇn sè.
B×nh th­êng.
- Ng­êi lín 70 - 80 lÇn/phót.
BÊt th­êng.
-M¹ch nhanh: Khi tÇn sè m¹ch ë ng­êi lín tõ 100 lÇn/phót trë lªn gÆptrong tr­êng hîp : NhiÔm khuÈn, Basedow, sö dông thuèc: Atropinsunphat,Cafein, mÊt m¸u, mÊt n­íc nhiÒu.
- M¹ch chËm: Khi tÇn sè m¹ch ë ng­êi lín nhá h¬n 60 lÇn/phót, gÆp trong tr­êng hîp: BÖnh tim nhÞp chËm, chÌn Ðp néi sä nh­ khèi u, ngé ®éc Digitalis.
4.2- NhÞp ®iÖu.
Lµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c lÇn ®Ëp cña m¹ch.
- B×nh th­êng: ®Òu ®Æn, b»ng nhau.
-BÖnh lý: M¹ch cã thÓ nhanh hoÆc chËm th­êng gÆp trong mét sè bÖnh sau:BÖnh vÒ tim (ngo¹i t©m thu m¹ch ®ang ®Ëp ®Òu bçng d­ng cã lÇn mÊt m¹chråi l¹i ®Ëp tiÕp nh­ b×nh th­êng)…
Mét vµi kiÓu rèi lo¹n nhÞp.
-M¹ch nhÞp ®«i: M¹ch ®Ëp 1 lÇn b×nh th­êng tiÕp theo mét kho¶ng c¸chng¾n lµm m¹ch ®Ëp yÕu råi ®Õn mét kho¶ng c¸ch dµi råi ®Ëp b×nh th­êng.
- M¹ch so le: mét lÇn ®Ëp m¹nh, mét lÇn ®Ëp yÕu.
- Lo¹n nhÞp hoµn toµn: M¹ch lóc nhanh, lóc chËm, lóc m¹nh, lóc yÕu.
4.3- C­êng ®é.
- C­êng ®é m¹nh: GÆp trong sèt, xóc ®éng, Basedow, vËn ®éng.
- C­êng ®é yÕu: GÆp trong mÊt n­íc, mÊt m¸u.
4.4- Søc c¨ng cña m¹ch.
- Lµ tÝnh co gi·n cña m¹ch: B×nh th­êng ®éng m¹ch nh½n, mÒm vµ cã tÝnh ®µn håi tèt.
- BÖnh lý m¹ch trë nªn cøng mÊt tÝnh ®µn håi co gi·n khi sê vµo ®éng m¹ch cã c¶m gi¸c nh­ Ên vµo èng cao su cøng ë d­íi da, th­êng gÆp trong bÖnh t¨ng huyÕt ¸p ng­êi giµ hoÆc x¬ cøng ®éng m¹ch.
4.5- Liªn quan gi÷a m¹ch vµ nhiÖt ®é.
-M¹ch vµ nhiÖt ®é cã sù liªn quan chÆt chÏ víi nhau, b×nh th­êng m¹ch vµnhiÖt ®é cã sù song song víi nhau hoÆc t¨ng tiÕn cïng nhau, b×nh th­êngm¹ch 70 lÇn/phót th× nhiÖt ®é lµ 370C.
- Khi m¹ch 90 lÇn/phót th× t­¬ng øng nhiÖt ®é lµ 380C.
- Khi kh«ng cã sù t­¬ng øng song song gäi lµ ph©n ly gÆp trong bÖnh th­¬ng hµn. M¹ch 90 lÇn/phót, nhiÖt ®é lµ 400C hoÆc trong xuÊt huyÕt néi t¹ng nh­ vì gan, vì l¸ch: M¹ch 120 lÇn/1 phót, nhiÖt ®é gi¶m 360C.
5- Quy t¾c chung khi theo dâi m¹ch.
- Tr­íc khi theo dâi m¹ch ng­êi bÖnh nghØ ng¬i 15 phót.
- Trong khi theo dâi m¹ch kh«ng lµm thñ thuËt g× trªn ng­êi bÖnh.
- Ngµy theo dâi m¹ch 2 lÇn: S¸ng 8h, chiÒu 14h. Tr­êng hîp ®Æc biÖt theo dâi theo chØ ®Þnh cña b¸c sÜ.
- §­êng biÓu diÔn cña m¹ch dïng mµu ®á.
- Mçi lÇn theo dâi chÊm trßn ®Ëm gi¸ trÞ cña m¹ch vµo phiÕu theo dâi råi nèi c¸c ®iÓm víi nhau.
- Kh«ng ®Ó ng­êi bÖnh tù ®Õm m¹ch råi b¸o c¸o kÕt qu¶.
- NÕu thÊy m¹ch bÊt th­êng ph¶i b¸o c¸o cho b¸c sÜ ®iÒu trÞ.
5.1- VÞ trÝ ®Õm m¹ch:Cã rÊt nhiÒu vÞ trÝ ®Õm m¹ch cho ng­êi bÖnh: §éng m¹ch th¸i d­¬ng, ®éngm¹ch c¶nh, ®éng m¹ch n¸ch, ®éng m¹ch c¸nh tay, ®éng m¹ch quay, ®éngm¹ch bÑn, ®éng m¹ch khoeo ch©n, ®éng m¹ch mu ch©n, ®éng m¹ch hiÓntrong. Th«ng th­êng b¾t ®éng m¹ch quay.
6- Quy tr×nh kü thuËt.
6.1- ChuÈn bÞ ng­êi bÖnh.
Th«ng b¸o, dÆn ng­êi bÖnh nghØ ng¬i 15 phót tr­íc khi ®Õm m¹ch.
6.2- ChuÈn bÞ ng­êi §iÒu d­ìng.
- §iÒu d­ìng cã ®ñ ¸o, mò, khÈu trang.
- Röa tay th­êng quy.

B¾t m¹ch quay

Nghe ë mán tim
6.3- ChuÈn bÞ dông cô.
- Khay ch÷ nhËt.
- §ång hå bÊm gi©y.
- Gèi kª tay (®Õm m¹ch ®éng m¹ch quay).
- Bót ®á, th­íc kÎ.
- PhiÕu theo dâi chøc n¨ng sèng.
6.4- Kü thuËt tiÕn hµnh ®Õm m¹ch ®éng m¹ch quay.
1) H­íng dÉn ng­êi bÖnh n»m hoÆc ngåi t­ thÕ tho¶i m¸i tay duçi, lßng bµn tay ngöa.2) X¸c ®Þnh vÞ trÝ ®éng m¹ch quay ë däc ngãn c¸i, s¸t cæ tay b»ng 3 ngãn gi÷a, sê thÊy c¶m gi¸c m¹ch n¶y


3) Chê ®Õn khi c¶m thÊy m¹ch æn ®Þnh, nh×n ®ång hå vµ ®Õm m¹ch trong 30 gi©y, nh©n ®«i sÏ ®­îc tÇn sè m¹ch trong 1 phót
4) NÕu m¹ch rÊt chËm hoÆc rÊt nhanh ®Õm c¶ phót
5) NÕu m¹ch kh«ng ®Òu hoÆc yÕu,
dïng èng nghe nghe ë mám tim, ®Õm c¶ phót
6) Ghi tÇn sè m¹ch vµo b¶ng theo dâi m¹ch, nhiÖt ®é, huyÕt ¸p
Tµi liÖu tham kh¶o
1. Bé Y tÕ. Vô khoa häc vµ ®µo t¹o. Theo dâi m¹ch. §iÒu d­ìng c¬ b¶n. Nhµ xuÊt b¶n y häc Hµ néi 2006. Trang 84-95.
2. Marjorie G. Frazier. Taking a radial pulse. Skills for the certified nursing assistant. Long-Term Care Companion


«Ðề Tài Trước|Ðề Tài Kế»


Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Có Bài Mới Có bài mới đăngChưa Có Bài Mới Chưa có bài mớiChuyên Mục Ðang Bị Khóa Ðã bị đóng lại
Free forum | © phpBB | Free forum support | Report an abuse | Create your own blog